Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » wyszukaj na uczelni

Kryteria przyjęć:
Kierunek Automatyka i Robotyka

przedmioty
matematyka
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
informatyka
„nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
 
 
Lp.
Wymagane przedmioty
Przelicznik dla poziomu przedmiotu
Min. pkt
1.
Matematyka
rozszerzony                 - p1 = 0,50  
albo podstawowy          - p1 = 0,35 
20
2.*
Matematyka albo fizyka i astronomia albo informatyka
rozszerzony                 - p2 = 0,50  
albo podstawowy          - p2 = 0,35 
albo chemia albo biologia
rozszerzony                 - p2 = 0,35  
albo podstawowy          - p2 = 0,25 
* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. Można wybrać ponownie matematykę, jeśli kandydat uważa ją za swój największy atut lub nie zdawał matury z żadnego spośród innych wymienionych przedmiotów.
 
Uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym poniżej 20 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych.
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki,
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu 2,
p1 - przelicznik dla poziomu z matematyki,
p2 - przelicznik dla poziomu z przedmiotu 2.
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura