dlamaturzysty.info

Kierunek Lingwistyka dla biznesu

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język mniejszości narodowej
język grupy etnicznej
język regionalny - kaszubski
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
wse.krakow.pl/rekrutacja-krok-po-kroku
Dodatkowe informacje o kierunku Lingwistyka dla biznesu

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne


Atuty kierunku

 • kierunek opracowany w oparciu o najlepsze wzorce międzynarodowe;
 • intensywna nauka dwóch języków obcych (głównego i dodatkowego);
 • ponad 500 godzin (studia stacjonarne) 300 godzin (studia niestacjonarne) języka kierunkowego;
 • ponad 300 godzin (studia stacjonarne) 180 godzin (studia niestacjonarne) drugiego języka obcego;
 • nacisk na praktyczne języki specjalistyczne, przydatne przyszłych w miejscach pracy;
 • 5 różnych kursów w toku studiów;
 • nabywanie cenionych na rynku pracy kompetencji językowych, społecznych i kulturowych;
 • możliwość zdobycia certyfikatu TOIEC;
 • zajęcia prowadzone przez praktyków;
 • kształcenie w małych grupach, w formie ćwiczeń, laboratoriów;
 • budowanie indywidualnej ścieżki kariery poprzez dedykowane temu zajęcia i inicjatywy Biura Karier;
 • minimum 3 miesiące praktyk w miejscach, w których wykorzystasz zdobytą wiedzę.
Zakres (ścieżki, specjalności):

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Lingwistyka dla biznesu - WSE, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201922
Liczba absolwentów
WSE, Lingwistyka dla biznesu (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Lingwistyka dla biznesu - WSE, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201945,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSE, Lingwistyka dla biznesu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Lingwistyka dla biznesu - WSE, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201940,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSE, Lingwistyka dla biznesu (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka dla biznesu - WSE, studia I stopnia
abs.
2019
w I roku3,0%
w II roku
w III roku
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSE, Lingwistyka dla biznesu (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka dla biznesu - WSE, studia I stopnia
abs.
2019
w I roku0,74
w II roku
w III roku
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSE, Lingwistyka dla biznesu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Lingwistyka dla biznesu - WSE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20190,751,06
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSE, Lingwistyka dla biznesu (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSE, Lingwistyka dla biznesu (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka dla biznesu - WSE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201986,4%68,2%9,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSE, Lingwistyka dla biznesu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSE, Lingwistyka dla biznesu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSE, Lingwistyka dla biznesu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Lingwistyka dla biznesu - WSE, studia I stopnia
abs.
2019
jakakolwiek praca75,0%
umowa o pracę55,7%
samo­zatrudnienie9,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSE, Lingwistyka dla biznesu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSE, Lingwistyka dla biznesu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSE, Lingwistyka dla biznesu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka dla biznesu - WSE, studia I stopnia
absolwenci
2019
w I roku3 863 zł
w II roku
w III roku
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSE, Lingwistyka dla biznesu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka dla biznesu - WSE, studia I stopnia
absolwenci
2019
w I roku4 174 zł
w II roku
w III roku
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSE, Lingwistyka dla biznesu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka dla biznesu - WSE, studia I stopnia
abs.
2019
w I roku0,71
w II roku
w III roku
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSE, Lingwistyka dla biznesu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Polityka Prywatności