aplikacja Matura google play app store

Kierunek Socjologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
język angielski
historia
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Rekrutacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się według następujących zasad:
  • Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczenia liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym (1% = 1pkt).
  • Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
  • Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez współczynnik 1,0.
  • Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1,3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika przekroczy liczbę 100, przyjmuje się, że kandydat uzyskał 100 pkt.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
uwb.edu.pl/kandydat/rekrutacja-krok-po-kroku
Dodatkowe informacje o kierunku Socjologia
Socjologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-02-10
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://soc.uwb.edu.pl/
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Socjologia UwB

Przykłady zawodów

Analityk pracy
Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Socjolog
Prowadzi badania w różnych subdyscyplinach socjologii (m.in. socjologii ogólnej, pracy, rodziny, prawa i patologii społecznej, oświaty i wychowania, kultury) oraz badania opinii społecznej i rynku, których przedmiotem jest struktura i funkcjonowanie wszelkich zbiorowości, grup społecznych, organizacji i instytucji, zjawiska i procesy obejmujące całą rzeczywistość społeczną, fakty społeczne, działania i zachowania ludzi, ich poglądy, postawy i przekonania, potrzeby, aspiracje i nastroje.
Specjalista do spraw kadr
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://soc.uwb.edu.pl/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Socjologia - UwB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201462
rok 201531
rok 201649
rok 201716
rok 201821
rok 201915
rok 202113
rok 202217
Liczba absolwentów
UwB, Socjologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://soc.uwb.edu.pl/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Socjologia - UwB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201590,3%
absolwenci z roku 201683,7%
absolwenci z roku 201775,0%
absolwenci z roku 201881,0%
absolwenci z roku 201960,0%
absolwenci z roku 202192,3%
absolwenci z roku 202258,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UwB, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Socjologia - UwB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201587,1%87,1%
absolwenci z roku 201683,7%75,5%
absolwenci z roku 201768,8%43,8%
absolwenci z roku 201881,0%71,4%
absolwenci z roku 201946,7%33,3%
absolwenci z roku 202192,3%76,9%
absolwenci z roku 202258,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UwB, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://soc.uwb.edu.pl/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UwB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,1%2,4%1,7%2,6%3,6%2,2%3,8%11,8%
w II roku1,6%5,1%0,7%8,3%0,0%11,7%1,9%
w III roku13,7%12,4%10,0%14,6%4,0%3,9%
w IV roku7,9%3,2%10,5%6,2%4,4%2,2%
w V roku5,0%4,3%6,8%3,6%1,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UwB, Socjologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UwB, Socjologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UwB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,090,200,180,480,580,320,581,83
w II roku0,150,570,080,940,001,440,29
w III roku1,471,601,472,540,620,55
w IV roku0,940,481,620,790,630,35
w V roku0,650,760,830,570,18
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UwB, Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UwB, Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://soc.uwb.edu.pl/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Socjologia - UwB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201424,3729,13
absolwenci z roku 201521,8728,00
absolwenci z roku 201624,0430,45
absolwenci z roku 201716,3119,29
absolwenci z roku 201819,9024,76
absolwenci z roku 201913,6718,64
absolwenci z roku 202111,2010,00
absolwenci z roku 20222,362,20
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UwB, Socjologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UwB, Socjologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UwB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201422,6%17,7%1,6%
abs. z roku 201525,8%19,4%3,2%
abs. z roku 201622,4%16,3%2,0%
abs. z roku 201762,5%43,8%0,0%
abs. z roku 201842,9%38,1%4,8%
abs. z roku 201940,0%26,7%13,3%
abs. z roku 202146,2%30,8%7,7%
abs. z roku 202264,7%29,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UwB, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UwB, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UwB, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Socjologia - UwB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca13,3%12,4%13,1%31,8%30,2%27,8%28,8%33,3%
umowa o pracę10,1%4,8%8,5%17,7%19,4%14,4%19,9%21,1%
samo­zatrudnienie1,6%2,2%0,9%0,0%4,8%8,3%2,6%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UwB, Socjologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UwB, Socjologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UwB, Socjologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://soc.uwb.edu.pl/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UwB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 306 zł1 087 zł1 411 zł1 712 zł1 525 zł2 108 zł1 943 zł3 001 zł
w II roku1 391 zł1 529 zł1 627 zł1 955 zł2 006 zł2 265 zł3 114 zł
w III roku1 637 zł1 910 zł2 060 zł2 497 zł2 679 zł2 811 zł
w IV roku2 276 zł2 618 zł2 427 zł3 279 zł3 104 zł3 913 zł
w V roku2 769 zł2 907 zł2 883 zł3 765 zł4 158 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UwB, Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UwB, Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UwB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 408 zł1 241 zł1 387 zł1 949 zł1 781 zł2 119 zł2 283 zł3 919 zł
w II roku1 462 zł1 868 zł2 198 zł2 462 zł2 322 zł2 588 zł3 737 zł
w III roku2 041 zł2 147 zł2 268 zł2 563 zł3 077 zł3 176 zł
w IV roku2 348 zł2 856 zł2 737 zł3 322 zł3 294 zł3 599 zł
w V roku2 961 zł3 012 zł3 057 zł4 256 zł4 344 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UwB, Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UwB, Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UwB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,370,290,360,400,350,420,330,47
w II roku0,360,390,390,450,430,430,47
w III roku0,410,460,470,520,510,49
w IV roku0,540,590,500,640,540,60
w V roku0,600,610,550,660,65
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UwB, Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UwB, Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://soc.uwb.edu.pl/

Kontakt:

ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
tel. +48 85 745 70 00, +48 85 745 70 80
Wirtualne Dni Otwarte na Uniwersytecie w Białymstoku. Kandydaci – to czas i miejsce dla Was!

Aktualna oferta edukacyjna, mnóstwo ciekawostek o uczelni, Białymstoku i regionie, do tego filmowe niespodzianki. Takie są Wirtualne Dni Otwarte, które będą dostępne dla kandydatów aż do końca rekrutacji. To najważniejsze informacje w jednym miejscu przygotowane specjalnie dla kandydatów na studia.

Wystarczy wejść na stronę internetową
https://uwb.edu.pl/wdo

Co ważne, strona będzie aktualizowana. Pojawią się kolejne informacje i ciekawostki.

Akcja Wirtualne Dni Otwarte będzie prowadzona równolegle na Facebooku, dlatego warto śledzić także fanpage UwB.

Polityka Prywatności