Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
tylko uczelnia
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Europeistyka

przedmioty
historia

Kandydat po zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów powinien, przed ogłoszeniem wyników skontaktować się z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.

 

Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
– podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii – poziom szkolny lub państwowy,
– w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego z historii na poziomie państwowym lub szkolnym będzie brana pod uwagę ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu,
– niepunktowane kryterium dodatkowe – ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna),
– w przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

Sposób przeliczania punktów:
– wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, powiększony o liczbę 13,
– wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy świadectw dojrzałości uzyskanych przed rokiem 2011),
– oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach
(w przypadku braku wyniku egzaminu państwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2,
– maksymalna liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 113.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.uwb.edu.pl
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
agh_pl_220_300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności