Kryteria przyjęć:
Kierunek Europeistyka

przedmioty
historia

Kandydat po zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów powinien, przed ogłoszeniem wyników skontaktować się z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.

 

Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
– podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii – poziom szkolny lub państwowy,
– w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego z historii na poziomie państwowym lub szkolnym będzie brana pod uwagę ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu,
– niepunktowane kryterium dodatkowe – ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna),
– w przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

Sposób przeliczania punktów:
– wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, powiększony o liczbę 13,
– wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy świadectw dojrzałości uzyskanych przed rokiem 2011),
– oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach
(w przypadku braku wyniku egzaminu państwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2,
– maksymalna liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 113.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.uwb.edu.pl
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
ASzWoj_rekrutacja.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności