aplikacja Matura google play app store

Kierunek Dyplomacja publiczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
język angielski (pr)
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
język francuski (pr)
język hiszpański (pr)
język niemiecki (pr)
język rosyjski (pr)
język włoski (pr)
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
Rekrutacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się według następujących zasad:
  • Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczenia liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym (1% = 1pkt).
  • Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
  • Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez współczynnik 1,0.
  • Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1,3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika przekroczy liczbę 100, przyjmuje się, że kandydat uzyskał 100 pkt.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
uwb.edu.pl/kandydat/rekrutacja-krok-po-kroku
Dodatkowe informacje o kierunku Dyplomacja publiczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kandydaci mają do wyboru następujące specjalności:
  • dyplomacja kryzysowa
  • dyplomacja kulturalna w nowych mediach
  • marketing polityczny i public relations
Polityka Prywatności