Kryteria przyjęć:
Kierunek Stosunki międzynarodowe
Specjalność Cyberbezpieczeństwo

przedmioty
3 spośród:język polski (pp)
matematyka (pp)
język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie

Więcej informacji:

https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/zasady-przyjec-i-stopnia-stacjonarne/zasady-przyjec-studia-i-stopnia-stacjonarne


Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 145 punktów rekrutacyjnych uzyskanych z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdanych na maturze pisemnej. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata z niższą liczbą punktów podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki procentowe i oceny wpisane na świadectwie dojrzałości są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w następujący sposób:

Nowa matura

egzamin maturalny przeprowadzany w Polsce od 2002 roku, również ten zdawany w roku 2016. Podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane z trzech pisemnych części egzaminu maturalnego.

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1% - 1 pkt 1% - 1,5 pkt

Stara matura

egzamin maturalny przeprowadzany w Polsce do 2005 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku niektórych szkół egzaminy te były organizowane w tej formie jeszcze przez kilka lat. Wyniki egzaminu są wyrażone w skali od 2 do 5 (do roku 1992) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych). Podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane z dwóch pisemnych części egzaminu maturalnego oraz jednej części ustnej

Skala 1 - 6 Skala 2 - 5
2 (dop) - 20 pkt -
3 (dst) - 40 pkt 3 (dst) - 40 pkt
4 (db) - 60 pkt 4 (db) - 70 pkt
5 (bdb) - 80 pkt 5 (bdb) - 100 pkt
6 (cel) - 100 pkt -

Matura międzynarodowa IB (International Baccalaureate Diploma)

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane z pisemnej części egzaminu.

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1 pkt - 1 pkt 1 pkt - 1,5 pkt
1 - 0 pkt
2 - 20 pkt
3 - 40 pkt
4 - 60 pkt
5 - 75 pkt
6 - 90 pkt
7- 100pkt

Wyniki uzyskane przez kandydatów posiadających zagraniczne wykształcenie są przeliczane odpowiednio w zależności od skali ocen obowiązującej w danym kraju.

Laureaci olimpiad przedmiotowych:

  • Olimpiady Filozoficznej
  • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka
  • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
  • Olimpiady Historycznej,
  • Olimpiady z Literatury i Języka Polskiego,
  • Olimpiady z Języka Angielskiego,
  • Olimpiady z Geografii,
  • Olimpiady z Matematyki będą przyjmowani na studia I stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego.

Nie będą przyjmowani kandydaci z przeniesienia na III rok studiów I stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka w Warszawie

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura UTH 18
Polityka Prywatności