dlamaturzysty.info

Energooszczędne technologie w budownictwie

Kryteria przyjęć
na kierunku Budownictwo:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów, odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zapisu (nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze, nie przyjmujemy teczek z pracami plastycznymi).

http://www.wseiz.pl/pl/dla-kandydatow/zasady-rekrutacji

Dodatkowe informacje o kierunku Energooszczędne technologie w budownictwie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Absolwenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na wybór rozwiązań projektowych, planistycznych, marketingowych i prawnych związanych z koniecznością oszczędzania energii i ochroną środowiska według praw i przepisów obowiązujących w UE. W programie studiów wiele miejsca poświęcono zasadom współczesnego budownictwa energooszczędnego, w tym systemom pasywnym oraz systemom aktywnym. W ramach nowych technologii omawiane będą; lekkie obudowy aluminiowe, architektura słoneczna, obudowy z modułów fotowoltaicznych, budynki z rekuperacją powietrza wentylowanego, budynki z aktywnym wspomaganiem chłodzenia energią PS. Przedstawione zostaną podstawy: techniki termografii w diagnozowaniu cieplnym obiektów wraz z wspomagającymi programami komputerowymi, certyfikacji energetycznej budynku, zasady sporządzania świadectwa energetycznego. Wiele miejsca poświęcono problemom z dziedziny fizyki budowli oraz zagadnieniom funkcjonalnym i technologicznym, w celu zapewnienia wewnątrz budynków, odpowiednieg komfortu użytkowania oraz ochrony przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi.

Przykłady zawodów

Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne
Prowadzi badania, doradza i wykonuje projekty budowlane obiektów budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowego; kieruje budową nowych obiektów oraz konserwacją, remontami i modernizacją obiektów istniejących; prowadzi badania i doradztwo w zakresie nowych technologii i materiałów budowlanych.
Inżynier budownictwa – budownictwo przemysłowe
Projektuje rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane na budowach obiektów przemysłowych;
sprawuje nadzór nad wykonywaniem prac budowalnych, a także nadzór autorski w przypadku realizacji wykonanego osobiście projektu budowlanego;
zajmuje się kierowaniem budową oraz eksploatacją przemysłowych obiektów budowlanych.
Polityka Prywatności