dlamaturzysty.info

Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa

Kryteria przyjęć
na kierunku Ochrona środowiska:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów, odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zapisu (nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze, nie przyjmujemy teczek z pracami plastycznymi).
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
wseiz.pl/kandydat/rekrutacja/
Dodatkowe informacje o kierunku Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne

Celem specjalności Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa jest przygotowanie specjalistów posiadających trzy najbardziej poszukiwane obecnie na rynku pracy zakresy kompetencji inżynierskich w dziedzinie ochrony środowiska. Specjalność ta pozwala bowiem na integrację wiedzy i umiejętności z zakresu technicznych, lokalizacyjnych, środowiskowych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działalności w zakresie:

  • wykorzystania i stosowania odnawialnych źródeł energii (biopaliw, energii słonecznej, energii wiatru, energii geotermalnej itp.),
  • ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej,
  • utylizacji, unieszkodliwiania i użytkowania odpadów.

Tak ukształtowany szeroki i komplementarny zespół kompetencji pozwala na osiągnięcie znacznej skuteczności i mobilności na współczesnym dynamicznie zmieniającym się ryku pracy.

Program studiów obejmuje zagadnienia techniczne i lokalizacyjne związane z wdrażaniem inwestycji dotyczących każdego z najważniejszych rodzajów odnawialnych źródeł energii w Polsce wraz z towarzyszącymi zagadnieniami horyzontalnymi związanymi z planowaniem energetycznym i przestrzennym, finansowaniem, ekonomiką, prawem i rynkiem. Choć zajęcia odnosić się będą do krajowych uwarunkowań inwestycyjnych, to stałym elementem wszystkich bloków tematycznych wchodzących w zakres studiów będzie europejski kontekst rynku energii ze źródeł odnawialnych oraz unijnych regulacji prawnych wyznaczających skalę rynku i inwestycji w energetyce odnawialnej.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa WSEiZ

Przykłady zawodów

Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Zajmuje się projektowaniem urządzeń i systemów energetyki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, tj.: elektrociepłowni i elektrowni wodnych i wiatrowych, systemów geotermalnych, układów fotowoltaniki, biomasy, biopaliw itp.; odpowiada za monitorowanie i nadzorowanie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów oraz stosowania zasad poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych.
Polityka Prywatności