aplikacja Matura google play app store

Kierunek Pedagogika

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Warunkiem, przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej oraz złożenie dokumentów.
Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika
Pedagogika

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:pedagogiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-04-11
Absolwent kierunku Pedagogika wykorzystuje specjalistyczna wiedze w trafnej diagnozie i skutecznym rozwiązywaniu problemów pedagogicznych. Współczesne możliwości zawodowe dla pedagogów są znacznie szersze niż zatrudnienie w placówkach oświatowych na stanowisku nauczyciela. Kluczowa kompetencja absolwentów staje się elastyczność pozwalająca swobodnie reagować na możliwości rynku pracy dla pedagogów. Dla osób zainteresowanych pedagogika, jednak niewiążących swojej przyszłości z praca nauczyciela stworzono program pozwalający swobodnie poruszać się po zagadnieniach z różnych obszarów zastosowań wiedzy pedagogicznej. Absolwenci kierunku Pedagogika mogą pracować w poradniach, centrach pomocy i rozwoju rodziny, a także w instytucjach zajmujących się coachingiem, mentoringiem, doradztwem zawodowym, projektami profilaktycznymi, co jest zgodne z zapotrzebowaniem na specjalistów z zakresu pedagogiki wyposażonych w kompetencje pozwalające adaptować się im do warunków współczesnych.

Przykłady zawodów

Analityk pracy
Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Pedagog
Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .
Pedagog szkolny
Organizuje w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się; współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły (placówki) oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Pedagogika - MANS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2015183
rok 2016159
rok 2017102
rok 201850
rok 2019122
rok 202098
rok 2021109
Liczba absolwentów
MANS, Pedagogika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Pedagogika - MANS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201546,6%
absolwenci z roku 201662,3%
absolwenci z roku 201779,4%
absolwenci z roku 201866,0%
absolwenci z roku 201958,9%
absolwenci z roku 202075,5%
absolwenci z roku 202123,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
MANS, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Pedagogika - MANS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201519,5%14,6%
absolwenci z roku 201626,4%22,0%
absolwenci z roku 201733,3%30,4%
absolwenci z roku 201864,0%50,0%
absolwenci z roku 201947,1%19,3%
absolwenci z roku 202026,5%20,4%
absolwenci z roku 202115,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
MANS, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - MANS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku5,4%2,8%4,7%3,3%0,0%5,3%0,0%
w II roku3,9%3,5%2,6%2,5%0,1%3,4%
w III roku3,5%3,6%2,9%1,2%0,0%
w IV roku2,4%4,4%3,7%4,0%
w V roku2,9%3,7%2,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
MANS, Pedagogika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
MANS, Pedagogika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - MANS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,900,300,940,580,000,670,00
w II roku0,790,700,690,400,010,42
w III roku0,940,830,350,180,00
w IV roku0,631,010,430,54
w V roku0,350,720,33
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
MANS, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
MANS, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Pedagogika - MANS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20154,215,75
absolwenci z roku 20162,925,30
absolwenci z roku 20172,324,05
absolwenci z roku 20181,802,32
absolwenci z roku 20190,260,76
absolwenci z roku 20202,863,59
absolwenci z roku 2021
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
MANS, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
MANS, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - MANS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201552,7%47,7%3,1%
abs. z roku 201664,2%60,4%4,4%
abs. z roku 201792,2%84,3%7,8%
abs. z roku 201892,0%86,0%4,0%
abs. z roku 201926,6%25,5%1,2%
abs. z roku 202085,7%80,6%3,1%
abs. z roku 20210,0%0,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
MANS, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
MANS, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
MANS, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Pedagogika - MANS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca47,5%59,3%84,4%88,7%25,3%78,6%0,0%
umowa o pracę43,0%52,7%76,4%80,0%23,5%74,0%0,0%
samo­zatrudnienie1,9%3,9%5,1%4,0%1,2%2,4%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
MANS, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
MANS, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
MANS, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - MANS, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 502 zł2 877 zł2 917 zł3 387 zł947 zł3 561 zł
w II roku2 789 zł3 174 zł3 331 zł3 860 zł1 041 zł4 011 zł
w III roku3 043 zł3 572 zł3 816 zł4 254 zł1 171 zł
w IV roku3 438 zł3 857 zł4 272 zł4 778 zł
w V roku3 911 zł4 285 zł4 445 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
MANS, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
MANS, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - MANS, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 574 zł2 924 zł2 967 zł3 533 zł969 zł3 617 zł
w II roku2 826 zł3 212 zł3 384 zł4 031 zł1 059 zł4 024 zł
w III roku3 008 zł3 571 zł3 797 zł4 385 zł1 197 zł
w IV roku3 385 zł3 812 zł4 270 zł4 955 zł
w V roku3 878 zł4 289 zł4 444 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
MANS, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
MANS, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - MANS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,620,660,640,700,180,64
w II roku0,640,670,670,740,190,66
w III roku0,650,690,720,760,19
w IV roku0,680,710,750,77
w V roku0,740,720,70
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
MANS, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
MANS, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel. +48 22 59 00 700
rekrutacja@mans.org.pl 
rektorat@mans.org.pl
Polityka Prywatności