dlamaturzysty.info

Psychologia sytuacji kryzysowych

Kryteria przyjęć
na kierunku Psychologia:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Psychologia sytuacji kryzysowych

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu psychologii i socjologii, dzięki czemu uzyska określone kompetencje w rozpoznawaniu i minimalizowaniu negatywnych konsekwencji sytuacji kryzysowych. Jest dobrze przygotowany do podejmowania decyzji w procesie kierowania, szczególnie w warunkach ekstremalnych. Posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie wyciszania zachowań agresywnych, metod rozwiązywania konfliktów; zna podstawowe strategie negocjacyjne, techniki, zasady oraz warunki skutecznej negocjacji. Jest przygotowany do pracy w służbach rządowych oraz samorządowych na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych i zagrożenia państwa.

Przykłady zawodów

Psycholog
Prowadzi badania, analizuje procesy psychiczne i zachowania indywidualne i grupowe ludzi oraz stosuje tę wiedzę w celu lepszego przystosowania jednostki lub grup do życia społecznego i rozwoju osobistego, edukacyjnego lub zawodowego; prowadzi działania profilaktyczne i terapeutyczne w stosunku do osób z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, diagnozuje skutki dziedziczności oraz wpływ różnorodnych czynników (np. społecznych) na psychikę ludzką, prowadzi poradnictwo i doradztwo psychologiczne w zakresie doboru i szkolenia zawodowego lub zatrudnienia; prowadzi działalność korekcyjno-wyrównawczą, w celu usunięcia niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach, umiejętnościach i postawach dzieci i młodzieży.
Psycholog biznesu
Analizuje i ocenia zachowania ekonomiczne i rynkowe różnych grup społecznych wykorzystując wiedzę psychologiczną; określa wpływ reklamy na postawy konsumentów i sposoby budowania marki; kreuje wizerunek firmy; doradza pracodawcom jak podejmować ryzykowne i trudne decyzje; przygotowuje psychologiczne ekspertyzy i uczestniczy w negocjacjach biznesowych.
Polityka Prywatności