dlamaturzysty.info

Psychologia służb mundurowych

Kryteria przyjęć
na kierunku Psychologia:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Psychologia służb mundurowych

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Celem studiów jest uzyskanie podstawowych kompetencji w zakresie psychologicznych aspektów wsparcia psychicznego poszkodowanych oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, przekazanie wiedzy na temat psychopatologii i profilaktyki stresu z elementami konstruktywnej komunikacji i wyrażania emocji, dostarczenie wiedzy z zakresu wachlarza zachowań agresywnych i przemocowych oraz ćwiczenie umiejętności w radzeniu sobie z agresją osób poszkodowanych, dostarczenie wiedzy na temat istoty sporów i konfliktów oraz sposobów ich rozwiązywania, a przede wszystkim ćwiczenie konkretnych metod i technik takich jak: negocjacje czy mediacje.

Przykłady zawodów

Psycholog
Prowadzi badania, analizuje procesy psychiczne i zachowania indywidualne i grupowe ludzi oraz stosuje tę wiedzę w celu lepszego przystosowania jednostki lub grup do życia społecznego i rozwoju osobistego, edukacyjnego lub zawodowego; prowadzi działania profilaktyczne i terapeutyczne w stosunku do osób z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, diagnozuje skutki dziedziczności oraz wpływ różnorodnych czynników (np. społecznych) na psychikę ludzką, prowadzi poradnictwo i doradztwo psychologiczne w zakresie doboru i szkolenia zawodowego lub zatrudnienia; prowadzi działalność korekcyjno-wyrównawczą, w celu usunięcia niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach, umiejętnościach i postawach dzieci i młodzieży.
Polityka Prywatności