dlamaturzysty.info

Kierunek Towaroznawstwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:chemia
fizyka
geografia
historia

Przeliczanie punktów

– Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).

– Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej traktowane są jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń wg następującego algorytmu:

  • liczbę punktów uzyskaną na poziomie podstawowym, wyrażoną w procentach mnoży się przez współczynnik 0,6;
  • liczbę punktów uzyskaną na poziomie rozszerzonym, wyrażoną w procentach przelicza się na punkty kwalifikacyjne wg proporcji 1:1.

Przykład:

poziom podstawowy  90% → 90×0,6 = 54 pkt.

poziom rozszerzony  72 %→72 pkt.

Z uzyskaną łączną liczbą punktów z trzech przedmiotów kandydaci wchodzą na listy kierunkowe i podlegają dalszej kwalifikacji.

Dodatkowe informacje o kierunku Towaroznawstwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-07-11
Towaroznawstwo jest samodzielnym kierunkiem studiów łączącym w szczególny sposób nauki ekonomiczne z podstawami wiedzy z zakresu nauk przyrodniczo-technicznych. Kształci specjalistów do spraw jakości, coraz bardziej potrzebnych w gospodarce ukierunkowanej na jakość wyrobów, funkcjonującej w warunkach konkurencji. Każde większe przedsiębiorstwo produkcyjne i handlowe potrzebuje specjalistów do spraw jakości - menedżerów jakości, którymi są towaroznawcy. Kraje, które postawiły na jakość swoich wyrobów, stały się potęgami gospodarczymi świata. Polska stara się sprostać wymogom rynku międzynarodowego, co wymaga stosowania polityki projakościowej i uwzględnienia norm krajów Unii Europejskiej i norm międzynarodowych.

Kontrolowanie jakości wyrobów nie jest już wystarczające, konieczne jest oddziaływanie na jakość. Potrzebne są odpowiednie systemy kształtowania i zapewniania jakości według międzynarodowych norm ISO, a także posiadanie odpowiednich atestów zarówno na stosowane systemy zapewnienia jakości, jak i na wyroby gotowe, tak aby firma i jej produkty wzbudzały zaufanie klientów. Efektywne sterowanie procesami zapewnienia jakości wymaga znajomości celu tych działań, tj. wiedzy o pożądanych właściwościach produkowanych wyrobów. Również racjonalny marketing w lansowaniu i promocji wyrobów, w reklamie i organizacji sprzedaży nie może funkcjonować bez wiedzy o towarze. Nie można dobrze sprzedawać, nie znając właściwości towaru sprzedawanego i towarów konkurencyjnych.
Strona www uczelni:
uek.krakow.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Towaroznawstwo UEK

Przykłady zawodów

Towaroznawca
Bada cechy i właściwości towarów i produktów przemysłowych, rolniczych i żywnościowych, spożywczych, kosmetycznych oraz analizuje czynniki wpływające na ich jakość;
ochrania i kontroluje ich jakość, opracowuje standardy i atestuje wyroby;
zarządza jakością towarów;
dokonuje ich oceny w różnych segmentach gospodarki narodowej: w rolnictwie, przemyśle, handlu, transporcie, gospodarce magazynowej, oddziałach kontroli towarowo-celnej i sanitarnej.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Towaroznawstwo - UEK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014156
rok 2015146
rok 2016151
rok 2017126
rok 201897
rok 201961
Liczba absolwentów
UEK, Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Towaroznawstwo - UEK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201584,3%
absolwenci z roku 201678,2%
absolwenci z roku 201784,1%
absolwenci z roku 201879,4%
absolwenci z roku 201975,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UEK, Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Towaroznawstwo - UEK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201567,8%56,2%
absolwenci z roku 201673,5%61,6%
absolwenci z roku 201762,7%50,8%
absolwenci z roku 201873,2%64,9%
absolwenci z roku 201965,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UEK, Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Towaroznawstwo - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku5,9%3,2%2,9%1,9%1,3%1,6%
w II roku4,5%3,5%3,5%3,6%4,2%
w III roku4,2%2,5%3,0%2,3%
w IV roku2,6%2,8%1,7%
w V roku2,2%3,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UEK, Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UEK, Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Towaroznawstwo - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,610,340,390,320,250,38
w II roku0,520,420,490,670,92
w III roku0,550,410,470,41
w IV roku0,480,470,36
w V roku0,520,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UEK, Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UEK, Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Towaroznawstwo - UEK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201412,8915,81
absolwenci z roku 201512,6316,74
absolwenci z roku 201611,9314,08
absolwenci z roku 201712,0114,24
absolwenci z roku 201812,3313,62
absolwenci z roku 20197,917,89
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UEK, Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UEK, Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Towaroznawstwo - UEK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201448,8%41,6%3,2%
abs. z roku 201547,3%39,0%3,4%
abs. z roku 201652,4%45,7%1,4%
abs. z roku 201747,6%34,1%4,8%
abs. z roku 201841,2%37,1%2,1%
abs. z roku 201957,4%50,8%6,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UEK, Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UEK, Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEK, Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Towaroznawstwo - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca32,5%35,2%40,4%34,4%29,2%43,3%
umowa o pracę28,0%29,4%33,2%25,5%24,9%38,9%
samo­zatrudnienie1,1%2,6%1,0%3,3%1,0%4,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UEK, Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UEK, Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UEK, Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Towaroznawstwo - UEK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 084 zł2 119 zł2 582 zł2 255 zł2 339 zł2 878 zł
w II roku2 347 zł2 791 zł3 007 zł2 794 zł2 849 zł
w III roku3 233 zł3 571 zł3 820 zł3 608 zł
w IV roku3 809 zł4 047 zł4 627 zł
w V roku4 447 zł4 787 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UEK, Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UEK, Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Towaroznawstwo - UEK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 281 zł2 459 zł2 879 zł2 572 zł2 553 zł3 054 zł
w II roku2 697 zł2 964 zł3 135 zł3 110 zł3 241 zł
w III roku3 261 zł3 681 zł3 852 zł3 882 zł
w IV roku3 881 zł4 210 zł4 627 zł
w V roku4 522 zł4 864 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UEK, Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UEK, Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Towaroznawstwo - UEK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,570,550,640,520,550,53
w II roku0,610,700,690,610,60
w III roku0,810,850,820,75
w IV roku0,890,900,91
w V roku0,970,98
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UEK, Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UEK, Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności