Kryteria przyjęć:
Kierunek Biostatystyka

przedmioty
1 spośród:matematyka (pp)
biologia
chemia
fizyka
informatyka

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na wybrany kierunek zobowiązane są do dokonania elektronicznej rejestracji na stronie internetowej UMB w terminach rekrutacji oraz opłacenia opłaty rekrutacyjnej. Brak dokonania opłaty rekrutacyjnej powoduje wykluczenie kandydata z procesu rekrutacji na studia.

Listy rankingowe sporządzane będą na podstawie wyników egzaminu maturalnego/wstępnego określonego w procentach i przeliczonego na punkty (skala 1% = 1 pkt.). Maksymalnie można uzyskać 200 pkt. - w tym po 100 pkt. z każdego przedmiotu.

O przyjęcie na wybrany kierunek mogą ubiegać się osoby, które uzyskały w postępowaniu rekrutacyjnym nie mniej niż 75 punktów rankingowych - w tym minimum 30 pkt z każdego przedmiotu.


Wymagane są dwa przedmioty wyłącznie na poziomie rozszerzonym:
1. biologia - obowiązkowo,
2. chemia lub matematyka lub fizyka - do wyboru.

Kandydaci, którzy zdawali polską maturę w latach 2005-2018 podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych przedmiotów.


Kandydatów posiadających polską maturę zdawaną do roku 2004 lub maturę zagraniczną - obowiązuje ujednolicony w skali kraju egzamin wstępny o poziomie wiedzy porównywalnym z maturą. Arkusze egzaminacyjne przygotowywane są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Kandydaci przystępują do egzaminów z dwóch wymaganych przedmiotów.
Regulamin egzaminu publikowany jest na stronie internetowej Uczelni w zakładce "Egzaminy wstępne".

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest dokonanie rejestracji i opłacenie opłaty rekrutacyjnej. W przypadku ubiegania się na pozostałe kierunki studiów należy w określonym terminie przystąpić do postępowania rekrutacyjnego zgodnie z harmonogramem podanym na stronie internetowej uczelni.
Kandydat może nie przystąpić do egzaminu o ile złoży "Zaświadczenie o wyniku uzyskanym podczas egzaminów wstępnych", do których przystąpił w innej uczelni medycznej w kraju. Zaświadczenia wystawiane są na mocy odpowiednich porozumień między uczelniami medycznymi dotyczących zasad uznawania wyników egzaminów wstępnych.
Egzamin wstępny jest zaliczany na wszystkich kierunkach.


Kandydaci, którzy zdawali maturę międzynarodową IB lub maturę europejską EB - podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych przedmiotów, przeliczone według zasad:


Wyniki z matury międzynarodowej (IB) przeliczane są wg przyjętych zasad:

Punkty uzyskane
na maturze z wybranego przedmiotu

Liczba punktów
w rankingu UMB

1 pkt

14,3

2 pkt

28,6

3 pkt

42,9

4 pkt

57,2

5 pkt

71,5

6 pkt

85,8

7 pkt

100,0

Wyniki matury europejskiej (EB) w wybranego przedmiotu przeliczane są wg wzoru: wynik x 10.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
agh_pl_220_300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Przy wejściu
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności