Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Fizjoterapia

przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na wybrany kierunek zobowiązane są do dokonania elektronicznej rejestracji na stronie internetowej UMB w terminach rekrutacji oraz opłacenia opłaty rekrutacyjnej. Brak dokonania opłaty rekrutacyjnej powoduje wykluczenie kandydata z procesu rekrutacji na studia.

O przyjęcie na wybrany kierunek mogą ubiegać się osoby, które uzyskały na maturze/egzaminie wstępnym z wybranego przedmiotu minimum 30 % (niezależnie od wybranego poziomu).

Wymagany jest jeden przedmiot do wyboru spośród:

1. biologia (poziom podstawowy lub rozszerzony do wyboru),

2. chemia (poziom podstawowy lub rozszerzony do wyboru),

3. matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony do wyboru),

4. fizyka (poziom podstawowy lub rozszerzony do wyboru).

Listy rankingowe sporządzane będą na podstawie wyników egzaminu maturalnego/wstępnego. Maksymalnie można uzyskać 200 pkt. (z poziomu podstawowego max 100 pkt., z poziomu rozszerzonego - wynik x 2, max 200 pkt.)

Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. "nowa matura", matura międzynarodowa IB lub matura europejska EB) - podstawą przyjęcia jest wynik egzaminu maturalnego z jednego z wymaganych przedmiotów.

Wyniki z matury międzynarodowej (IB) przeliczane są wg przyjętych zasad:

Punkty uzyskane
na maturze z wybranego przedmiotu

Liczba punktów
w rankingu UMB

1 pkt

14,3

2 pkt

28,6

3 pkt

42,9

4 pkt

57,2

5 pkt

71,5

6 pkt

85,8

7 pkt

100,0


Wyniki matury europejskiej (EB) w wybranego przedmiotu przeliczane są wg wzoru: wynik x 10.

Na studia zostaną przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów aż do wyczerpania miejsc w ramach limitu.

Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na wybrany kierunek, a przyjęcie takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, Uniwersytet Medyczny zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit, liczby osób.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
AHE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
miniatura