Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
kryteria przyjęć - lista kierunków ULT »
prezentacja ULT »

Budownictwo pasywne
Kryteria przyjęć na kierunku Budownictwo

przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język polski
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie

Studia inżynierskie

Kryteria przyjęć

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu dojrzałości.

Uchwała numer 02/2018 w sprawie warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Nowa matura

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Na kierunku budownictwo uwzględniane są punkty z podstawowego lub rozszerzonego poziomu egzaminu maturalnego z matematyki i języka obcego oraz

Punkty ( P ) z każdego z przedmiotów, które będą brane pod uwagę przy klasyfikacji, ustala się w skali od 0 do 100, wg następujących zasad:

P = wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, lub

P = 0,5 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

w przypadku uwzględniania ocen z egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego, pod uwagę są brane wyłącznie oceny z części pisemnej tego egzaminu;

Kandydat zostaje przyjęty po uzyskaniu:

-minimum 60 pkt – poziom podstawowy lub

-minimum 30 pkt – poziom rozszerzonyZasady rekrutacji na stronie uczelni:

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności