aplikacja Matura google play app store

Kierunek Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny)

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
lub
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
2 spośród:biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
lub
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
3 spośród:biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki

Podstawowe zasady

Kandydaci z„ nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze „starą maturą”.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu sumy punktów z:

1. Średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”) z części pisemnej z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym: język polski, język obcy.

2. Liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej szczególnie predyspozycje do studiowania na tym kierunku to jest:

  • motywacji do studiowania,
  • projektu zawodowego wykorzystania zdobytych umiejętności,
  • posiadanych hobby i zainteresowań,
  • prezentacji siebie.

Za rozmowę można uzyskać max. 45 punktów. Rozmowa jest zaliczona, jeżeli kandydat otrzyma za nią min. 20 pkt. Nieprzystąpienie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej lub nieuzyskanie wymaganej liczby punktów skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

1.Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
2.Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:

  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).

3.W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
4.Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).


Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny)

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Kontakt:

ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00

Na czasie:

Polityka Prywatności