aplikacja Matura google play app store

Kierunek Inżynieria multimediów

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:język polski
fizyka
informatyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
lub
przedmioty
fizyka
1 spośród:język polski
matematyka
informatyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
lub
przedmioty
informatyka
1 spośród:język polski
matematyka
fizyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego zewnętrznego (pisemnego) tzw. „nowa matura” – uwzględnia się tylko jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata, poziom podstawowy albo poziom rozszerzony: poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem razy 2.

Średnią (SN) z wyników nowej matury obliczmy według wzoru:
jako średnią arytmetyczną

lub średnią ważoną

SN = w1 x PNK + w2 x PN 2+... + wn x PNn

SN – średnia obliczona w skali procentowej „nowej matury” /zaokrąglamy do pełnych procentów (%)/

PN (PNK = PN1) – wartość uzyskanego wyniku z przedmiotu - wynik nowej matury - poziom podstawowy albo poziom rozszerzony x 2

n – ilość wybranych przedmiotów

w – poszczególne przedmioty
Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria multimediów

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Zakres (ścieżki, specjalności):
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://www.imultimediow.ujd.edu.pl/

Kryteria przyjęć:

» UJD - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 378 41 00

Na czasie:

Polityka Prywatności