aplikacja Matura google play app store

Kierunek Analityka i kreatywność społeczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
Podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego zewnętrznego (pisemnego) tzw. „nowa matura” – uwzględnia się tylko jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata, poziom podstawowy albo poziom rozszerzony: poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem razy 2.

Średnią (SN) z wyników nowej matury obliczmy według wzoru:
jako średnią arytmetyczną

lub średnią ważoną

SN = w1 x PNK + w2 x PN 2+... + wn x PNn

SN – średnia obliczona w skali procentowej „nowej matury” /zaokrąglamy do pełnych procentów (%)/

PN (PNK = PN1) – wartość uzyskanego wyniku z przedmiotu - wynik nowej matury - poziom podstawowy albo poziom rozszerzony x 2

n – ilość wybranych przedmiotów

w – poszczególne przedmioty
Dodatkowe informacje o kierunku Analityka i kreatywność społeczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Analityka i kreatywność społeczna - UJD, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201723
rok 201812
rok 201915
rok 202013
rok 202211
Liczba absolwentów
UJD, Analityka i kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Analityka i kreatywność społeczna - UJD, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201773,9%
absolwenci z roku 201866,7%
absolwenci z roku 201986,7%
absolwenci z roku 202061,5%
absolwenci z roku 202281,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJD, Analityka i kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Analityka i kreatywność społeczna - UJD, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201760,9%39,1%
absolwenci z roku 201875,0%58,3%
absolwenci z roku 201986,7%53,3%
absolwenci z roku 202061,5%61,5%
absolwenci z roku 202281,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJD, Analityka i kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka i kreatywność społeczna - UJD, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku3,3%8,3%1,7%2,6%3,0%
w II roku7,2%1,4%7,8%3,2%
w III roku6,2%2,1%8,9%1,3%
w IV roku7,2%7,6%8,3%
w V roku7,2%5,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJD, Analityka i kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJD, Analityka i kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka i kreatywność społeczna - UJD, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku0,431,610,430,490,90
w II roku1,020,251,730,70
w III roku1,140,372,410,38
w IV roku1,241,072,07
w V roku1,871,02
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJD, Analityka i kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJD, Analityka i kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Analityka i kreatywność społeczna - UJD, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20179,5518,86
absolwenci z roku 201816,3318,09
absolwenci z roku 201925,7529,80
absolwenci z roku 202015,5517,33
absolwenci z roku 20220,604,75
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJD, Analityka i kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJD, Analityka i kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka i kreatywność społeczna - UJD, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201765,2%34,8%0,0%
abs. z roku 201866,7%33,3%16,7%
abs. z roku 201920,0%13,3%0,0%
abs. z roku 202030,8%23,1%0,0%
abs. z roku 202245,5%27,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJD, Analityka i kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJD, Analityka i kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJD, Analityka i kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Analityka i kreatywność społeczna - UJD, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
jakakolwiek praca43,8%43,8%8,9%17,3%29,5%
umowa o pracę25,7%26,4%2,2%12,2%22,0%
samo­zatrudnienie0,0%4,2%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJD, Analityka i kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJD, Analityka i kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJD, Analityka i kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka i kreatywność społeczna - UJD, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2022
w I roku1 992 zł1 592 zł1 284 zł1 636 zł3 347 zł
w II roku2 817 zł2 278 zł1 720 zł2 169 zł
w III roku3 000 zł3 357 zł2 035 zł3 056 zł
w IV roku3 562 zł3 396 zł3 799 zł
w V roku3 749 zł4 234 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJD, Analityka i kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UJD, Analityka i kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka i kreatywność społeczna - UJD, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2022
w I roku2 918 zł2 524 zł1 961 zł4 226 zł
w II roku2 852 zł2 313 zł3 383 zł
w III roku3 197 zł3 373 zł2 123 zł3 159 zł
w IV roku3 456 zł3 993 zł4 167 zł
w V roku3 770 zł4 172 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJD, Analityka i kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UJD, Analityka i kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka i kreatywność społeczna - UJD, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku0,500,370,270,330,52
w II roku0,670,500,330,36
w III roku0,660,680,340,49
w IV roku0,720,620,58
w V roku0,680,67
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJD, Analityka i kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UJD, Analityka i kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UJD - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 378 41 00

Na czasie:

Polityka Prywatności