aplikacja Matura google play app store

Kierunek Farmacja

Kryteria przyjęć:
przedmioty
biologia
1 spośród:matematyka
chemia
fizyka
lub
przedmioty
chemia
1 spośród:matematyka
biologia
fizyka
Podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego zewnętrznego (pisemnego) tzw. „nowa matura” – uwzględnia się tylko jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata, poziom podstawowy albo poziom rozszerzony: poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem razy 2.

Średnią (SN) z wyników nowej matury obliczmy według wzoru:
jako średnią arytmetyczną

lub średnią ważoną

SN = w1 x PNK + w2 x PN 2+... + wn x PNn

SN – średnia obliczona w skali procentowej „nowej matury” /zaokrąglamy do pełnych procentów (%)/

PN (PNK = PN1) – wartość uzyskanego wyniku z przedmiotu - wynik nowej matury - poziom podstawowy albo poziom rozszerzony x 2

n – ilość wybranych przedmiotów

w – poszczególne przedmioty
Dodatkowe informacje o kierunku Farmacja

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne

Plusy i minusy studiowania kierunku Farmacja

farmacja - DALL·E 2024-02-28 12.34.43
Obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję

Studiowanie farmacji jest atrakcyjną opcją dla wielu osób zainteresowanych naukami ścisłymi i pragnących pracować w sektorze zdrowia. Kierunek ten oferuje możliwość przyczyniania się do poprawy zdrowia i dobrostanu ludzi, ale jak każda dziedzina, ma swoje specyficzne plusy i minusy.

Plusy

 1. Wysoki popyt na rynku pracy: Farmaceuci są potrzebni w wielu sektorach, włączając apteki społeczne, szpitale, przemysł farmaceutyczny, oraz dziedzinę badań i rozwoju, co zapewnia stabilność zatrudnienia.
 2. Konkurencyjne wynagrodzenie: Zawód farmaceuty często wiąże się z atrakcyjnym wynagrodzeniem i pakietami świadczeń, odzwierciedlającymi ich wysokie kwalifikacje i odpowiedzialność.
 3. Możliwość bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzi: Farmaceuci odgrywają kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej, doradzając pacjentom w zakresie stosowania leków i prowadzenia zdrowego trybu życia.
 4. Wszechstronność kariery: Studia farmaceutyczne otwierają drzwi do różnorodnych ścieżek kariery, od pracy w aptece, poprzez przemysł farmaceutyczny, badania kliniczne, do edukacji i administracji.
 5. Rozwój osobisty i zawodowy: Kierunek farmacja wymaga ciągłej nauki i aktualizacji wiedzy, co sprzyja rozwojowi osobistemu i zawodowemu.
 6. Zawód ceniony społecznie: Praca w dziedzinie farmacji jest postrzegana jako zawód zaufania publicznego i cieszy się wysokim szacunkiem.

Minusy

 1. Długi okres studiów i wymagająca ścieżka licencji: Aby zostać farmaceutą, konieczne jest ukończenie długotrwałych studiów oraz zdobycie licencji, co wymaga zdań egzaminów państwowych.
 2. Wysoki poziom stresu: Farmaceuci często pracują w szybkim tempie, obsługując dużą liczbę pacjentów i mając do czynienia z krytycznymi sytuacjami zdrowotnymi.
 3. Odpowiedzialność prawna: Błędy w wydawaniu leków mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i zdrowotnych.
 4. Wymóg ciągłego kształcenia: Farmaceuci muszą regularnie aktualizować swoją wiedzę, aby nadążyć za szybkimi zmianami w medycynie i farmakologii.
 5. Niezapewniona elastyczność czasu pracy: W niektórych środowiskach, jak apteki czy szpitale, farmaceuci mogą pracować w systemie zmianowym, w weekendy i święta.

Wybór studiów farmaceutycznych powinien być dobrze przemyślany, uwzględniając zarówno osobiste zainteresowania, jak i gotowość do przyjęcia wyzwań związanych z tym zawodem. Dla wielu, możliwość niesienia pomocy innym i wpływu na zdrowie publiczne przeważa nad potencjalnymi trudnościami.

AI + redakcja

Przykłady zawodów

Farmaceuta
Zajmuje się świadczeniem usług farmaceutycznych polegających na sporządzaniu i wytwarzaniu produktów leczniczych, ocenie jakości leków recepturowych, leków aptecznych i leków gotowych oraz wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu w aptekach, działach farmacji szpitalnej i hurtowniach farmaceutycznych; odpowiada za sprawowanie opieki farmaceutycznej poprzez współpracę z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych.
Farmaceuta – specjalista analityki farmaceutycznej
Wykonuje badania i przeprowadza ocenę jakości produktów leczniczych, w tym prowadzi ewidencję i ocenę działań ubocznych i toksycznych leków; informuje i doradza w zakresie dostępności biologicznej leków i ich kumulacji, eliminacji z ustroju i możliwych interakcji z innymi lekami; podejmuje działania w zakresie monitorowania i kontrolowania działań niepożądanych leków.
Farmaceuta – specjalista bromatologii
Wykonuje badania i przeprowadza ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa żywności, sposobu żywienia i stanu odżywiania; podejmuje działania w zakresie określenia źródeł zatruć pokarmowych; odpowiada za ocenę żywności i stanu żywienia w procesie prowadzonego procesu badawczego.
Farmaceuta – specjalista farmacji aptecznej
Wykonuje czynności związane z przygotowaniem, przechowywaniem i dystrybucją produktów leczniczych i wyrobów medycznych; nadzoruje i prowadzi ewidencję wydawanych produktów leczniczych z grup: silnie działających i środków odurzających; kontroluje poprawność recept lekarskich; prowadzi dokumentację obrotu lekami; udziela informacji o lekach; organizuje pracę w aptece oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania następstwom nieprawidłowego stosowania leków.
Farmaceuta – specjalista farmacji klinicznej
Wykonuje badania i przeprowadza ocenę działania leków w ustroju, prowadzi ewidencję i ocenę działań ubocznych i toksycznych; informuje i sprawuje doradztwo w zakresie dostępności biologicznej leków i ich kumulacji, eliminacji z ustroju i możliwych interakcji oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiega chorobom jatrogennym.
Farmaceuta – specjalista farmacji przemysłowej
Stwierdza i poświadcza, że każda seria produktu leczniczego wytwarzanego na terytorium Polski została wyprodukowana i poddana kontroli zgodnie z obowiązującym prawem oraz zgodnie z dokumentacją, a w przypadku produktu leczniczego pochodzącego z innych krajów, że dla każdej serii produktu wykonano na terenie Polski pełną analizę jakościową i ilościową oraz że jakość produktu jest zgodna z wymaganiami jakościowymi określonymi w dokumentacji.
Farmaceuta – specjalista farmacji szpitalnej
Wykonuje czynności związane z przygotowaniem, przechowywaniem i wydawaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych; nadzoruje i prowadzi ewidencję wydawanych produktów leczniczych z grup: silnie działających i środków odurzających; prowadzi dokumentację obrotu lekami; udziela informacji o lekach; organizuje pracę w aptece szpitalnej lub w dziale farmacji szpitalnej.
Farmaceuta – specjalista farmakologii
Wykonuje badania i przeprowadza eksperymenty farmakologiczne; odpowiada za opracowanie dokumentacji farmakologicznej dotyczącej danego środka, który ma być dopuszczony do obrotu.
Farmaceuta – specjalista leku roślinnego
Odpowiada za przygotowanie, wytwarzanie i kontrolę jakości leku roślinnego; podejmuje działania na rzecz zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku roślinnego; sporządza wyciągi z surowców roślinnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych.
Farmaceuta – specjalista mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej
Odpowiada za wykonywanie badań w zakresie biotechnologii i mikrobiologii w przemyśle, laboratoriach kontroli leków i laboratoriach przemysłowych; podejmuje działania na rzecz zapewnienia prawidłowego procesu prowadzania badań biotechnologicznych i mikrobiologicznych leków z wykorzystaniem sprzętu badawczego oraz dzięki znajomości zagadnień fizjologii, patofizjologii, mikrobiologii, immunologii, farmakokinetyki oraz chemii leków.
Farmaceuta – specjalista toksykologii
Odpowiada za przygotowanie oceny ryzyka wystąpienia skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na czynniki chemiczne występujące w środowisku naturalnym i antropomorficznym, w środowisku pracy, w żywności, a także narażenia na leki i substancje uzależniające; podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w społeczeństwie poprzez uczestniczenie w akacjach społecznych promujących zdrowy styl życia i walkę z substancjami uzależniającymi.
Farmaceuta – specjalista zdrowia publicznego
Zajmuje się zawodowo ochroną, promowaniem i przywracaniem zdrowia populacji jako całości, a także podnoszeniem stanu zdrowia społeczeństwa; odpowiada za kształtowanie polityki zdrowotnej w oparciu o współczesną wiedzę z dziedziny nauk medycznych, społecznych i zarządzania.
Farmaceuta – specjalista zdrowia środowiskowego
Odpowiada za wykonywanie badań dotyczących problemów zdrowia środowiskowego oraz dokonuje analizy w zakresie potencjalnych skutków zdrowotnych w następstwie narażenia na szkodliwe oddziaływanie środowiska; zajmuje się prowadzeniem szkoleń specjalistycznych oraz podejmuje działania na rzecz współpracy międzyresortowej i międzynarodowej w obszarze środowiskowego ryzyka zdrowotnego.
Nauczyciel akademicki – nauki farmaceutyczne
Kształci w zakresie nauk farmaceutycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania, przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań, uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych

Kryteria przyjęć:

» UJD - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 378 41 00

Na czasie:

Polityka Prywatności