Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Monitoring środowiska przyrodniczego

przedmioty
3 spośród:język polski (pp)
matematyka (pp)
język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie

 Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z biologii lub geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z biologii lub geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły), finaliści lub laureaci (na etapie okręgowym lub centralnym) olimpiady geograficznej lub olimpiady wiedzy ekologicznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu; laureaci Małopolskiego konkursu wiedzy krajoznawczej o Republice Czeskiej (3 pierwsze lokaty wg pisemnego potwierdzenia organizatorów) przyjmowani są poza kolejnością. Bez postępowania rekrutacyjnego (poza kolejnością)przyjmowani są także finaliści Olimpiady Geograficznej oraz niektórych innych olimpiad i konkursów wymienionych w uchwale Senatu (szczegóły: http://www.up.krakow.pl/kandydat/studia-i-stopnia/laureaci-i-finalisci-olimpiad)

Obcokrajowcy, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego (poziom B1), sprawdzającego umiejętności komunikacyjne w tym języku (w formie testu pisemnego lub egzaminu ustnego z wykorzystaniem technologii komunikacyjnej, tj. wideokonferencji – do wyboru przez kandydata). Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu (egzamin nie dotyczy obcokrajowców, którzy posiadają Kartę Polaka).

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: http://www.up.krakow.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka w Krakowie

Teb Edukacja


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
agh_pl_220_300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci WSB
miniatura
Polityka Prywatności