dlamaturzysty.info

Kierunek Logopedia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Dodatkowym warunkiem w rekrutacji na logopedię jest uzyskanie pozytywnej oceny w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ma ona na celu ocenę predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu logopedy.
Ocenie podlega umiejętność nawiązania kontaktu interpersonalnego (także kontaktu wzrokowego), swobodna wypowiedź kandydata, sposób przeczytania fragmentu tekstu, realizacja sylab, wyrazów lub zdań podczas powtarzania po bezpośrednim wzorze. Oceniana jest poprawność wymowy, jakość głosu, realizacja akcentu i intonacji, tempo i płynność mówienia oraz reakcje słuchowe (w badaniu orientacyjnym).
Możliwe jest także zaproponowanie dodatkowych prób oceniających motorykę narządów artykulacyjnych (warg, języka, żuchwy i podniebienia miękkiego). Próby te polegają na odtworzeniu przez kandydata ruchów wymienionych części aparatu wymowy po ich zaprezentowaniu przez członków przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego.
Negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej uniemożliwia przyjęcie kandydata.

Przedmioty i przelicznik

wskaźnik przeliczeniowy dla wyników z egzaminu maturalnego z matematyki zdawanego na poziomie podstawowym wynosi:
1% = 2 punkty rekrutacyjne,
zaś dla pozostałych przedmiotów:
1% = 1 punkt rekrutacyjny.

Przedmioty maturalne
w wymiarze rozszerzonym, będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego, uzyskują dodatkowy wskaźnik przeliczeniowy. W takim przypadku wskaźnik dla matematyki wynosi:
1% = 4 punkty rekrutacyjne,
zaś dla pozostałych przedmiotów:
1% = 2 punkty rekrutacyjne.

przedmioty obowiązkowe: j. polski i j. obcy
przedmioty do wyboru: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.aps.edu.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Logopedia
Logopedia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:pedagogiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kształcenie logopedów ma w Akademii Pedagogiki Specjalnej ponad 30-letnią tradycję – wcześniej studia te były specjalnością na kierunku pedagogika specjalna lub pedagogika. Niemal od początku istnienia Uczelni (od 1922 roku) prowadzone były w niej szkolenia w zakresie zaburzeń mowy, a także działalność praktyczna, czyli terapia logopedyczna.
Absolwenci wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami zawodowymi, są cenieni na rynku pracy. Sami wysoko oceniają swoje przygotowanie zawodowe.
Studia pierwszego stopnia na kierunku logopedia mają charakter unikatowy, ponieważ jako jedyne w Polsce są realizowane w powiązaniu z pedagogiką. Umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy w zakresie pedagogicznych, psychologicznych, medycznych i lingwistycznych podstaw logopedii.

Przykłady zawodów

Logopeda
Prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej; zajmuje się korygowaniem wad wymowy i usprawnianiem języka, profilaktyką i likwidowaniem zaburzeń komunikacji uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie (różnego rodzaju czynnikami patologicznymi), a także rehabilitacją mowy po wypadkach i urazach.
Nauczyciel logopeda
Organizuje pomoc logopedyczną na terenie szkoły (placówki), zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy; prowadzi badania diagnostyczno-prognostyczne oraz zajęcia logopedyczne, mające na celu likwidację lub ograniczenie zakłóceń komunikacji językowej w zakresie mowy głośnej i pisma; prowadzi działania profilaktyczne oraz współpracuje z najbliższym środowiskiem dzieci i młodzieży, w celu osiągnięcia trwałego sukcesu terapeutycznego, dba o sprawność językową dzieci i młodzieży z zaburzoną komunikacją językową.
Polityka Prywatności