Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Kulturo­znawstwo

przedmioty
1 spośród:język polski (pp)
matematyka (pp)
język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane w 2019 roku, z wynikami egzaminu maturalnego w skali 0-100 punktów, wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru:

W = 4 · G + M

gdzie:
G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego - w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym, według następujących zasad:
a) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu podstawowego z przedmiotu innego niż matematyka w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru:

G = N

b) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu rozszerzonego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest według wzoru:

wzor_3.png

Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200.

M – podwojona liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.
Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.


Więcej informacji o zasadach rekrutacji


Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia w roku akademickim 2019/2020:

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności