Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
kryteria przyjęć - lista kierunków AGH »
prezentacja AGH »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Kulturo­znawstwo

przedmioty
1 spośród:język polski (pp)
matematyka (pp)
język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane w 2019 roku, z wynikami egzaminu maturalnego w skali 0-100% punktów, wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru:

W = 4 · G + M

gdzie:
G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego - w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym, według następujących zasad:
a) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu podstawowego z przedmiotu innego niż matematyka w wysokości N1 punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru:

G = N1

b) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu rozszerzonego w wysokości N2 punktów, to składnik G wyznaczany jest według wzoru:


d. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów - podstawowego w wysokości N1 i z rozszerzonego w wysokości N2 punktów procentowych, z przedmiotu innego niż matematyka – to składnik G obliczany jest jako suma tych punktów:

wzór nr 4

G = N1 + N2

M – podwojona liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.


Więcej informacji o zasadach rekrutacji


Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
miniatura
Polityka Prywatności