aplikacja Matura google play app store

Kierunek Inżynieria obliczeniowa

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:matematyka (pr)
fizyka
informatyka
Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, ustalany według wzoru:

wzór nr 1

WR = M + 3 · G1 + G2

gdzie

G1 – liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGH – Tabela 1 w kolumnie G1 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym),

G2 –
liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGH – Tabela 1 w kolumnie G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) lub kwalifikacji zawodowej wymienionej w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGHTabela 3 lub Tabela 4).

M – podwojona liczba punktów uzyskanych z matematyki na poziomie podstawowym.

Tytuły technika (kwalifikacje zawodowe) uznawane podczas procesu rekrutacji na studiaUchwała nr 93/2023 Senatu AGHTabela 2

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.agh.edu.pl/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria obliczeniowa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2023-05-25
W obszarze dostosowywania studiów na AGH do wymagań Procesu Bolońskiego, co w Strategii Rozwoju Uczelni wymieniane jest jako najważniejsze zadanie w zakresie kształcenia, proponowany program kształcenia na kierunku Inżynieria Obliczeniowa zapewnia względną niezależność studiów pierwszego i drugiego stopnia ułatwiającą mobilność pionową. Mobilność poziomą zapewnia wspólna realizacja wybranych elementów programu studiów na kierunkach pokrewnych prowadzonych w ramach Wydziału. Zadbano również o ujednolicenie punktowego systemu rozliczania postępów studenta (ECTS). Kierunek Inżynieria Obliczeniowa nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria obliczeniowa - AGH, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201619
rok 201721
rok 201916
rok 202027
rok 202136
rok 202230
Liczba absolwentów
AGH, Inżynieria obliczeniowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria obliczeniowa - AGH, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201694,7%
absolwenci z roku 201790,5%
absolwenci z roku 201987,5%
absolwenci z roku 202081,5%
absolwenci z roku 202166,7%
absolwenci z roku 202276,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Inżynieria obliczeniowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Inżynieria obliczeniowa - AGH, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201694,7%57,9%
absolwenci z roku 201785,7%42,9%
absolwenci z roku 201968,8%43,8%
absolwenci z roku 202074,1%44,4%
absolwenci z roku 202166,7%44,4%
absolwenci z roku 202276,7%30,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AGH, Inżynieria obliczeniowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria obliczeniowa - AGH, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,3%0,4%0,5%3,7%1,9%5,3%
w II roku1,3%1,2%2,1%0,0%0,0%
w III roku1,3%2,0%10,9%0,0%
w IV roku0,9%0,0%6,2%
w V roku0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria obliczeniowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AGH, Inżynieria obliczeniowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria obliczeniowa - AGH, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,170,060,131,030,250,62
w II roku0,190,250,480,000,00
w III roku0,200,271,400,00
w IV roku0,400,000,77
w V roku0,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria obliczeniowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AGH, Inżynieria obliczeniowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria obliczeniowa - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201612,6814,74
absolwenci z roku 201714,1916,32
absolwenci z roku 20196,207,15
absolwenci z roku 20209,8513,27
absolwenci z roku 20214,475,52
absolwenci z roku 20224,389,43
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Inżynieria obliczeniowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Inżynieria obliczeniowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria obliczeniowa - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201652,6%47,4%0,0%
abs. z roku 201742,9%33,3%0,0%
abs. z roku 201975,0%56,2%6,2%
abs. z roku 202063,0%44,4%0,0%
abs. z roku 202183,3%75,0%5,6%
abs. z roku 202273,3%50,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria obliczeniowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria obliczeniowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Inżynieria obliczeniowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria obliczeniowa - AGH, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca38,6%31,0%57,3%35,8%66,0%62,2%
umowa o pracę35,5%27,8%48,4%31,8%57,9%36,1%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%5,2%0,0%2,1%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria obliczeniowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Inżynieria obliczeniowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Inżynieria obliczeniowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria obliczeniowa - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 590 zł3 689 zł4 021 zł4 707 zł5 009 zł5 014 zł
w II roku4 080 zł5 319 zł5 876 zł6 562 zł8 007 zł
w III roku5 379 zł6 404 zł8 221 zł10 056 zł
w IV roku6 574 zł8 432 zł11 715 zł
w V roku7 619 zł9 195 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria obliczeniowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Inżynieria obliczeniowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria obliczeniowa - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 953 zł4 175 zł4 975 zł6 109 zł5 522 zł6 937 zł
w II roku4 339 zł5 077 zł6 515 zł6 965 zł8 174 zł
w III roku5 234 zł6 593 zł8 962 zł10 109 zł
w IV roku6 528 zł8 213 zł11 715 zł
w V roku7 589 zł9 107 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria obliczeniowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AGH, Inżynieria obliczeniowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria obliczeniowa - AGH, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,650,870,920,910,920,72
w II roku1,011,231,211,151,28
w III roku1,231,441,561,51
w IV roku1,391,771,99
w V roku1,521,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria obliczeniowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AGH, Inżynieria obliczeniowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» AGH - kierunki wg matury

Kontakt:

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Rekrutacja:
tel. +48 12 617 36 84
(czynny przez cały rok w godz. 9.00-15.00)
Wirtualny Dzień Otwarty
Polityka Prywatności