Kryteria przyjęć:
Kierunek Automatyka i robotyka (Wydział Elektryczny)

przedmioty
matematyka (pp)
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
informatyka
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
Szczegółowe zasady przyjęć na studia 2018/2019, pobierz »

W konkursach na wszystkie kierunki, z wyjątkiem kierunku Architektura, oprócz ocen z matematyki i języka obcego, uwzględnia się oceny z dodatkowego przedmiotu zdawanego na maturze, a dla niektórych kierunków wyniki z języka polskiego. Zestaw przedmiotów możliwych do wyboru określony jest dla każdego kierunku studiów wraz z ich współczynnikami wagowymi w (zob. Tabele 1-3 w pdf).

Łączna liczba punktów kwalifikacyjnych PK, dla każdego ze wskazanych przez kandydata w formularzu rejestracyjnym kierunku studiów, ustalana jest zgodnie z następującą formułą:

PK - Pmat X Wmat Pwyb X W + Pj0 X Wj0

Poszczególne symbole w powyższym wzorze oznaczają:

Pmat - punkty z matematyki,

Wmat-współczynnik wagowy dla matematyki,

Pwyb-punkty z przedmiotu do wyboru,

w- współczynnik wagowy dla przedmiotu do wyboru (zależny od kierunku studiów, zob. Tabele 1-3),

Pjo-punkty z języka obcego,

Wj0 - współczynnik wagowy dla języka obcego.

Punkty za przedmioty maturalne, oznaczone w powyższym wzorze jako P (Pmat, Pwyb, Pjo), mogą przybierać wartości do 100. Są one ustalane w zależności od poziomu egzaminu maturalnego (rozszerzony/podstawowy) oraz od daty jego zdania według następujących zasad:

a. dla osób, które zdały egzamin maturalny w roku 2002 albo w latach 2007 - 2018:

P = wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub

P = 0,5 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

Jeżeli na świadectwie z 2007 roku znajdują się wyniki z obu poziomów, to uwzględnia się jedynie ocenę z poziomu rozszerzonego.

b. dla osób, które zdały egzamin maturalny w latach 2005 lub 2006:

P = 0,4 wyniku z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym + 0,6 wyniku z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

Przy braku oceny z poziomu rozszerzonego do wzoru wstawia się jako wynik egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym wartość równą 0.

c. dla osób, które zdały egzamin maturalny w klasach dwujęzycznych lub egzamin maturalny z języka obcego na poziomie dwujęzycznym:

punkty z języka obcego przyjmuje się jako 1,25 oceny z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego, ale nie więcej niż 100 punktów. Nie bierze się pod uwagę dodatkowych ocen z części egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż język obcy, zdawanych w języku obcym.

d. przy uwzględnianiu ocen z egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego, pod uwagę są brane wyłącznie oceny z części pisemnej tego egzaminu.

e. osobom, które zdały egzamin dojrzałości w starej formule (Świadectwo Dojrzałości wydane przed rokiem 2005 przez szkołę a nie OI<E ) sposób obliczania punktów kwalifikacyjnych określa Uchwała Senatu Politechniki Warszawskiej nr 97/XLIX/2017.

f. dla osób, które zdały International Baccalaureate (IB) i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro IB w Genewie oraz aplikują na studia polskojęzyczne - zaokrąglona do wartości całkowitych liczba:

P = (100/7) X ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie wyższym lub P = (60/7) X ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie standardowym, natomiast dla języka obcego: Pj0 = 100 pkt.

g. osoby, które zdały European Baccalaureate (EB) i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro EB w Brukseli oraz aplikują na studia polskojęzyczne:

P = 10 X ocena z przedmiotu zdawanego w formie pisemnej

h. osoby, które uzyskały odpowiednik świadectwa dojrzałości poza polskim systemem edukacji i aplikują na studia polskojęzyczne:

P = wynik egzaminu przeprowadzonego w Uczelni z matematyki i przedmiotu do wyboru

Kandydaci na kierunek Architektura zdają egzamin przedmiotowy tylko z matematyki.

i. osobom mającym uprawnienia do podejmowania i odbywania kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadającym świadectwo ukończenia szkoły średniej poza polskim systemem edukacyjnym wydane w krajach Unii Europejskiej lub krajach EFTA, które w szkole uczyły się języka polskiego i jest to udokumentowane lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może dokonać indywidualnego przeliczenia ocen z tego świadectwa na punkty kwalifikacyjne PK; w takim przypadku osoba kandydująca nie ma obowiązku zdawania egzaminu przeprowadzanego w Uczelni, o którym mowa w punkcie h.

Wartości współczynników w zależą od przedmiotu oraz kierunku studiów. Opisują one wagę danego przedmiotu w ocenie przygotowania do studiów na danym kierunku.

Na wszystkich kierunkach studiów, oprócz kierunku Architektura, można uzyskać maksymalnie 225 punktów

Szczegółowe zasady przyjęć na studia 2018/2019, pobierz » 

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Mikołaj Jaworski
Polityka Prywatności