Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Automatyka i robotyka (Wydział Mechatroniki)
Specjalność Robotyka

przedmioty
matematyka (pp)
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
informatyka
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
Szczegółowe zasady przyjęć na studia 2018/2019, pobierz »

W konkursach na wszystkie kierunki, z wyjątkiem kierunku Architektura, oprócz ocen z matematyki i języka obcego, uwzględnia się oceny z dodatkowego przedmiotu zdawanego na maturze, a dla niektórych kierunków wyniki z języka polskiego. Zestaw przedmiotów możliwych do wyboru określony jest dla każdego kierunku studiów wraz z ich współczynnikami wagowymi w (zob. Tabele 1-3 w pdf).

Łączna liczba punktów kwalifikacyjnych PK, dla każdego ze wskazanych przez kandydata w formularzu rejestracyjnym kierunku studiów, ustalana jest zgodnie z następującą formułą:

PK - Pmat X Wmat Pwyb X W + Pj0 X Wj0

Poszczególne symbole w powyższym wzorze oznaczają:

Pmat - punkty z matematyki,

Wmat-współczynnik wagowy dla matematyki,

Pwyb-punkty z przedmiotu do wyboru,

w- współczynnik wagowy dla przedmiotu do wyboru (zależny od kierunku studiów, zob. Tabele 1-3),

Pjo-punkty z języka obcego,

Wj0 - współczynnik wagowy dla języka obcego.

Punkty za przedmioty maturalne, oznaczone w powyższym wzorze jako P (Pmat, Pwyb, Pjo), mogą przybierać wartości do 100. Są one ustalane w zależności od poziomu egzaminu maturalnego (rozszerzony/podstawowy) oraz od daty jego zdania według następujących zasad:

a. dla osób, które zdały egzamin maturalny w roku 2002 albo w latach 2007 - 2018:

P = wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub

P = 0,5 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

Jeżeli na świadectwie z 2007 roku znajdują się wyniki z obu poziomów, to uwzględnia się jedynie ocenę z poziomu rozszerzonego.

b. dla osób, które zdały egzamin maturalny w latach 2005 lub 2006:

P = 0,4 wyniku z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym + 0,6 wyniku z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

Przy braku oceny z poziomu rozszerzonego do wzoru wstawia się jako wynik egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym wartość równą 0.

c. dla osób, które zdały egzamin maturalny w klasach dwujęzycznych lub egzamin maturalny z języka obcego na poziomie dwujęzycznym:

punkty z języka obcego przyjmuje się jako 1,25 oceny z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego, ale nie więcej niż 100 punktów. Nie bierze się pod uwagę dodatkowych ocen z części egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż język obcy, zdawanych w języku obcym.

d. przy uwzględnianiu ocen z egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego, pod uwagę są brane wyłącznie oceny z części pisemnej tego egzaminu.

e. osobom, które zdały egzamin dojrzałości w starej formule (Świadectwo Dojrzałości wydane przed rokiem 2005 przez szkołę a nie OI<E ) sposób obliczania punktów kwalifikacyjnych określa Uchwała Senatu Politechniki Warszawskiej nr 97/XLIX/2017.

f. dla osób, które zdały International Baccalaureate (IB) i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro IB w Genewie oraz aplikują na studia polskojęzyczne - zaokrąglona do wartości całkowitych liczba:

P = (100/7) X ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie wyższym lub P = (60/7) X ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie standardowym, natomiast dla języka obcego: Pj0 = 100 pkt.

g. osoby, które zdały European Baccalaureate (EB) i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro EB w Brukseli oraz aplikują na studia polskojęzyczne:

P = 10 X ocena z przedmiotu zdawanego w formie pisemnej

h. osoby, które uzyskały odpowiednik świadectwa dojrzałości poza polskim systemem edukacji i aplikują na studia polskojęzyczne:

P = wynik egzaminu przeprowadzonego w Uczelni z matematyki i przedmiotu do wyboru

Kandydaci na kierunek Architektura zdają egzamin przedmiotowy tylko z matematyki.

i. osobom mającym uprawnienia do podejmowania i odbywania kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadającym świadectwo ukończenia szkoły średniej poza polskim systemem edukacyjnym wydane w krajach Unii Europejskiej lub krajach EFTA, które w szkole uczyły się języka polskiego i jest to udokumentowane lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może dokonać indywidualnego przeliczenia ocen z tego świadectwa na punkty kwalifikacyjne PK; w takim przypadku osoba kandydująca nie ma obowiązku zdawania egzaminu przeprowadzanego w Uczelni, o którym mowa w punkcie h.

Wartości współczynników w zależą od przedmiotu oraz kierunku studiów. Opisują one wagę danego przedmiotu w ocenie przygotowania do studiów na danym kierunku.

Na wszystkich kierunkach studiów, oprócz kierunku Architektura, można uzyskać maksymalnie 225 punktów

Szczegółowe zasady przyjęć na studia 2018/2019, pobierz » 

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
220x300_70.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności