dlamaturzysty.info

Kierunek Technika rolnicza i leśna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
Zasady rekrutacji na rok 2020/2021 dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad „nowej matury”. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad „nowej matury” są klasyfikowani z katalogu przedmiotów kierunkowych zarówno w sytuacji gdy zdawany przedmiot jest w części obowiązkowej jak i dodatkowej egzaminu maturalnego – część pisemna. W sytuacji gdy oba zdawane przedmioty (obowiązkowy i dodatkowy – część pisemna) mieszczą się w katalogu przedmiotów kierunkowych, wybierany jest przedmiot wskazany przez kandydata z lepszą punktacją.

WP = Am + Bm

WP – wskaźnik punktowy,
Am – liczba punktów z przedmiotu A (obowiązkowego lub dodatkowego) w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
Bm – liczba punktów z przedmiotu B (dodatkowego) w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym – dla kierunków, gdzie wymagany jest wybór dwóch przedmiotów.

  • Założenia przy przeliczaniu wyników maturalnych na punkty:
  • 1% = 1 pkt,
  • dla kandydatów z „nową maturą” będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki egzaminów maturalnych pisemnych i przeliczane na punkty UR według poniższych zasad w zależności od roku, w którym uzyskano maturę:
  • matura z 2002 r. i z 2005 r. – 2007 r.

punkty UR = poziom podstawowy x 0,4 + poziom rozszerzony x 0,6
Kandydaci, zdający tylko i wyłącznie poziom podstawowy:
punkty UR = poziom podstawowy x 0,7

  • matura z 2008 r. – 2021 r.

punkty UR = poziom podstawowy x 0,7
punkty UR = poziom rozszerzony x 1,0

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.urk.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Technika rolnicza i leśna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2010-07-08
Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania produkcyjne i eksploatują nowoczesne, zautomatyzowane urządzenia techniczne w sektorze gospodarki żywnościowej.
Strona www uczelni:
urk.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Technika rolnicza i leśna URK

Przykłady zawodów

Inżynier mechanizacji rolnictwa
Planuje i kontroluje eksploatację maszyn i urządzeń rolniczych, służących do uprawy i nawożenia pól, zbioru płodów rolnych, deszczowania pól i mechanizacji prac hodowlanych; dobiera maszyny i narzędzia rolnicze do prac polowych stosownie do warunków agrotechnicznych.
Inżynier rolnictwa
Prowadzi badania i opracowuje nowe lub udoskonala istniejące metody upraw polowych, ochrony i rekultywacji gruntów oraz ochrony roślin; organizuje i nadzoruje produkcję roślin w dużych gospodarstwach rolniczych.
Nauczyciel akademicki – nauki rolnicze
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie nauk rolniczych na poziomie wyższym; opracowuje programy kształcenia oraz przygotowuje podręczniki, skrypty i środki dydaktyczne do prowadzonych zajęć; zajmuje się badaniami naukowymi z zakresu agronomii, inżynierii rolniczej, kształtowania środowiska, ogrodnictwa, rybactwa, technologii żywności i żywienia oraz zootechniki; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi, studentami i doktorantami.
Rolnik
Prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz obsługuje środki techniczne stosowane w rolnictwie.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Technika rolnicza i leśna - URK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201453
rok 201534
rok 201617
rok 201715
rok 201810
Liczba absolwentów
URK, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Technika rolnicza i leśna - URK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201567,7%
absolwenci z roku 201688,2%
absolwenci z roku 201793,3%
absolwenci z roku 201870,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
URK, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Technika rolnicza i leśna - URK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201567,7%58,8%
absolwenci z roku 201688,2%82,4%
absolwenci z roku 201786,7%66,7%
absolwenci z roku 201870,0%50,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
URK, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technika rolnicza i leśna - URK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
w I roku9,1%5,2%2,0%1,1%5,0%
w II roku7,9%9,1%5,4%3,9%0,8%
w III roku7,6%11,3%5,4%1,1%
w IV roku3,5%3,9%0,5%
w V roku3,4%3,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
URK, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
URK, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technika rolnicza i leśna - URK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
w I roku0,920,500,210,171,36
w II roku0,811,070,640,630,39
w III roku0,971,541,580,16
w IV roku0,730,560,09
w V roku1,310,64
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
URK, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
URK, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Technika rolnicza i leśna - URK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201412,5615,17
absolwenci z roku 20159,8214,03
absolwenci z roku 201614,1919,40
absolwenci z roku 201717,8617,00
absolwenci z roku 201811,0010,57
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
URK, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
URK, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technika rolnicza i leśna - URK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201449,1%37,7%5,6%
abs. z roku 201555,9%47,0%3,0%
abs. z roku 201635,3%17,6%0,0%
abs. z roku 201733,3%33,3%0,0%
abs. z roku 201850,0%50,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
URK, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
URK, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
URK, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Technika rolnicza i leśna - URK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
jakakolwiek praca39,0%38,5%14,7%26,1%29,2%
umowa o pracę29,1%36,5%6,9%26,1%29,2%
samo­zatrudnienie4,2%0,5%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
URK, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
URK, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
URK, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technika rolnicza i leśna - URK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
w I roku1 913 zł2 294 zł923 zł2 305 zł2 664 zł
w II roku2 077 zł2 490 zł2 284 zł2 610 zł3 033 zł
w III roku2 584 zł2 586 zł3 062 zł3 270 zł
w IV roku3 238 zł3 356 zł3 745 zł
w V roku3 793 zł4 389 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
URK, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
URK, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technika rolnicza i leśna - URK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
w I roku1 798 zł2 429 zł634 zł2 305 zł2 664 zł
w II roku2 223 zł2 735 zł2 451 zł3 082 zł3 370 zł
w III roku2 694 zł2 840 zł3 017 zł3 515 zł
w IV roku3 252 zł3 385 zł3 745 zł
w V roku3 979 zł4 308 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
URK, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
URK, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technika rolnicza i leśna - URK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
w I roku0,530,610,230,550,57
w II roku0,540,640,540,590,63
w III roku0,640,640,690,72
w IV roku0,760,780,80
w V roku0,830,95
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
URK, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
URK, Technika rolnicza i leśna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności