aplikacja Matura google play app store

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
chemia
fizyka
Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”*) przelicza się na punkty SGGW według następujących zasad
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie podstawowym × 0,7 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie rozszerzonym × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny z języka obcego nowożytnego (zwanego dalej językiem obcym) uzyskany na poziomie dwujęzycznym × 4/3 = liczba punktów SGGW (z zaokrągleniem do liczby całkowitej, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 – jeżeli jest wyższy otrzymuje wartość 100).
Dla kandydatów, którzy zdali egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, za wyniki z tych egzaminów z części pisemnej i/lub części praktycznej punkty SGGW będą przyznawane według następujących zasad:
  • wynik egzaminu zawodowego z części pisemnej × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik egzaminu zawodowego z części praktycznej × 1,0 = liczba punktów SGGW.
Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2007-02-08

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa; przygotowani są również do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami oraz do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Zarządzanie i inżynieria produkcji SGGW

Przykłady zawodów

Inżynier organizacji i planowania produkcji
Zajmuje się całokształtem spraw związanych z organizacją i planowaniem produkcji w zakładzie, a w szczególności planowaniem zadań produkcyjnych dla zakładu, wydziałów oraz na stanowiskach roboczych

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - SGGW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014133
rok 2015109
rok 2016129
rok 2017144
rok 2018119
rok 2019109
rok 202089
rok 202188
rok 202267
Liczba absolwentów
SGGW, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - SGGW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201581,7%
absolwenci z roku 201665,9%
absolwenci z roku 201764,6%
absolwenci z roku 201872,2%
absolwenci z roku 201974,3%
absolwenci z roku 202056,2%
absolwenci z roku 202152,3%
absolwenci z roku 202268,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGGW, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - SGGW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201578,9%56,8%
absolwenci z roku 201663,5%45,7%
absolwenci z roku 201761,8%48,6%
absolwenci z roku 201870,6%51,3%
absolwenci z roku 201974,3%53,2%
absolwenci z roku 202055,1%40,5%
absolwenci z roku 202150,0%27,3%
absolwenci z roku 202265,7%31,3%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SGGW, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,3%1,1%3,1%3,0%2,6%2,5%0,8%2,4%1,1%
w II roku3,6%2,2%3,6%3,1%3,0%2,9%1,8%1,9%
w III roku4,0%2,4%3,8%0,6%2,5%3,8%1,8%
w IV roku2,0%1,2%4,5%1,7%2,4%1,0%
w V roku3,0%0,6%3,6%2,1%2,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,340,100,460,410,420,510,160,310,14
w II roku0,400,360,710,550,550,320,350,34
w III roku0,520,360,750,150,550,620,28
w IV roku0,310,251,220,400,590,22
w V roku0,770,191,150,470,71
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201412,2415,10
absolwenci z roku 201510,9113,49
absolwenci z roku 201611,3315,07
absolwenci z roku 201710,7512,52
absolwenci z roku 201810,3912,58
absolwenci z roku 201910,2412,93
absolwenci z roku 20207,439,37
absolwenci z roku 20215,737,99
absolwenci z roku 20225,316,29
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGGW, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGGW, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201451,1%43,6%2,3%
abs. z roku 201560,6%53,2%6,4%
abs. z roku 201653,5%42,6%3,8%
abs. z roku 201756,3%50,0%2,1%
abs. z roku 201856,3%47,9%6,8%
abs. z roku 201960,6%50,4%5,5%
abs. z roku 202066,3%60,7%6,7%
abs. z roku 202175,0%57,9%14,8%
abs. z roku 202264,2%50,7%1,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGGW, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca37,7%46,1%42,5%42,4%42,2%49,3%55,7%57,7%51,4%
umowa o pracę34,4%37,7%34,1%37,0%34,2%40,7%47,9%44,2%41,3%
samo­zatrudnienie0,5%4,7%2,8%2,1%6,3%3,4%6,4%10,7%1,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGGW, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGGW, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 212 zł2 579 zł2 361 zł2 741 zł3 071 zł3 570 zł3 922 zł3 936 zł4 361 zł
w II roku2 707 zł3 005 zł3 011 zł3 563 zł3 987 zł4 107 zł4 670 zł5 083 zł
w III roku3 354 zł3 891 zł4 045 zł4 403 zł4 804 zł4 974 zł5 956 zł
w IV roku4 291 zł4 320 zł4 792 zł5 251 zł5 753 zł6 128 zł
w V roku4 960 zł5 091 zł5 498 zł6 069 zł7 213 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGGW, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SGGW, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 486 zł2 660 zł2 641 zł2 961 zł3 318 zł3 727 zł4 028 zł4 664 zł4 997 zł
w II roku3 014 zł3 178 zł3 380 zł3 616 zł3 918 zł4 260 zł4 820 zł5 412 zł
w III roku3 423 zł4 043 zł4 195 zł4 546 zł4 843 zł5 111 zł6 042 zł
w IV roku4 255 zł4 375 zł4 741 zł5 284 zł5 692 zł6 266 zł
w V roku4 900 zł5 037 zł5 457 zł6 158 zł7 337 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SGGW, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,550,640,560,590,610,670,710,660,61
w II roku0,670,700,650,730,760,750,780,74
w III roku0,810,860,810,850,850,820,89
w IV roku0,980,880,920,950,930,90
w V roku1,070,980,990,991,05
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGGW, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SGGW, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» SGGW - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. (48 22) 59 31 000
dla kandydatów tel.:
22 59 386 91
22 59 386 92
22 59 386 93
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
Informator dla kandydatów na studia 2024/2025

Na czasie:

Ideas for English-language studies in Poland
Polityka Prywatności