aplikacja Matura google play app store

Kierunek Biologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:biologia
chemia
Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”*) przelicza się na punkty SGGW według następujących zasad
 • wynik maturalny uzyskany na poziomie podstawowym × 0,7 = liczba punktów SGGW
 • wynik maturalny uzyskany na poziomie rozszerzonym × 1,0 = liczba punktów SGGW
 • wynik maturalny z języka obcego nowożytnego (zwanego dalej językiem obcym) uzyskany na poziomie dwujęzycznym × 4/3 = liczba punktów SGGW (z zaokrągleniem do liczby całkowitej, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 – jeżeli jest wyższy otrzymuje wartość 100).
Dla kandydatów, którzy zdali egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, za wyniki z tych egzaminów z części pisemnej i/lub części praktycznej punkty SGGW będą przyznawane według następujących zasad:
 • wynik egzaminu zawodowego z części pisemnej × 1,0 = liczba punktów SGGW
 • wynik egzaminu zawodowego z części praktycznej × 1,0 = liczba punktów SGGW.
Dodatkowe informacje o kierunku Biologia
Biologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:biologiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2008-09-04

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu biologii oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, pozwalające na opis i wyjaśnienie procesów oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie; są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych w zakresie wykonywania analityki oraz prowadzenia prac wykorzystujących materiał biologiczny.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Biologia SGGW

Plusy i minusy studiowania kierunku Biologia

biologia 3
Obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję

Studiowanie biologii ma swoje zalety i wady. Wybór tego kierunku może być kierowany pasją do nauk przyrodniczych i pragnieniem zrozumienia zasad rządzących życiem. Oto kilka plusów i minusów studiowania biologii:

Plusy

 1. Wszechstronna wiedza: Biologia oferuje głębokie zrozumienie różnorodnych aspektów życia, od poziomu molekularnego po ekosystemy, co otwiera szerokie perspektywy naukowe i zawodowe.
 2. Możliwości badawcze: Studia biologiczne często wiążą się z pracą w laboratorium i w terenie, co pozwala na bezpośrednie zaangażowanie w badania naukowe i eksperymenty.
 3. Wkład w naukę i medycynę: Absolwenci biologii mogą przyczynić się do ważnych odkryć w dziedzinach takich jak genetyka, ekologia, biotechnologia czy medycyna, mających bezpośredni wpływ na zdrowie i środowisko.
 4. Różnorodność ścieżek kariery: Biologia otwiera drogi do wielu zawodów, w tym badacz naukowy, nauczyciel, pracownik ochrony środowiska, biotechnolog, czy specjalista ds. zdrowia publicznego.
 5. Zrozumienie zmian środowiskowych: Wiedza biologiczna umożliwia lepsze zrozumienie wpływu człowieka na środowisko i promuje rozwój zrównoważonych rozwiązań ekologicznych.

Minusy

 1. Wysoka konkurencyjność: Ścieżki kariery w biologii, szczególnie w badaniach naukowych i akademickich, mogą być bardzo konkurencyjne, z ograniczoną liczbą pozycji i funduszy na badania.
 2. Wymóg dalszego kształcenia: Dla wielu zawodów związanych z biologią konieczne jest posiadanie wyższego stopnia naukowego (magistra lub doktora), co wiąże się z długim okresem studiów i potencjalnie wysokimi kosztami.
 3. Wyzwania etyczne: Praca w niektórych dziedzinach biologii, jak genetyka czy badania na zwierzętach, może wiązać się z trudnymi kwestiami etycznymi.

Studiowanie biologii może być niezwykle satysfakcjonujące dla osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi i pragnących przyczynić się do postępu w dziedzinie medycyny, ochrony środowiska czy technologii. Jednak ważne jest, aby potencjalni studenci rozważyli zarówno swoje pasje i cele zawodowe, jak i realia rynku pracy w tej dziedzinie.

AI + redakcja
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/biologia/

Przykładowe miejsca pracy

 • administracja państwowa związana ze środowiskiem przyrodniczym
 • agencje ds. zarządzania środowiskiem
 • agencje i fundacje (w których tworzy się ekspertyzy biologiczne)
 • firmy biotechnologiczne, farmaceutyczne,  kosmetyczne
 • instytucje ochrony środowiska
 • instytucje opieki zdrowotnej
 • instytucje związane z hodowlą zwierząt
 • jednostki projektowe zajmujące się przyrodą
 • laboratoria badawcze, kontrolne i diagnostyczne
 • laboratoria kryminalistyczne i medycyny sądowej
 • licea ogólnokształcące
 • muzea i wykopaliska archeologiczne
 • ogrody botaniczne i zoologiczne
 • parki narodowe i krajobrazowe, lasy państwowe
 • placówki medyczne i weterynaryjne
 • placówki ochrony przyrody i edukacji ekologicznej
 • placówki oświatowe
 • polskie i zagraniczne instytucje naukowo-badawcze
 • stacje hodowli i ochrony roślin
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • szkółki oraz firmy ogrodnicze
 • uniwersytety
 • zakłady diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej
 • zakłady produkcji i przetwórstwa żywności
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/biologia/

Przykłady zawodów

biolog
Biolog
Bada, obserwuje i poznaje organizmy roślinne i zwierzęce, ich budowę, funkcje życiowe, rozwój, rozmieszczenie geograficzne oraz zależności między nimi a środowiskiem naturalnym; klasyfikuje organizmy żywe w różne jednostki systematyczne; doskonali lub opracowuje koncepcje, teorie i metody działania w dziedzinie botaniki, zoologii, mikologii, biologii molekularnej, anatomii, morfologii, fizjologii, histologii, cytologii i innych lub stosuje w praktyce wiedzę naukową z tych obszarów w dziedzinie medycyny, weterynarii i zootechniki, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
Nauczyciel akademicki – nauki biologiczne
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z różnych działów biologii na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, na różnych rodzajach studiów; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; wykonuje badania naukowe w zakresie biochemii, biologii, biotechnologii i ekologii; opracowuje teorie, koncepcje i metody działania oraz publikuje wyniki badań; sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Nauczyciel biologii
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/biologia/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Biologia - SGGW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201476
rok 201561
rok 201658
rok 201765
rok 201847
rok 201962
rok 202045
rok 202167
rok 202239
Liczba absolwentów
SGGW, Biologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/biologia/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Biologia - SGGW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 201698,3%
absolwenci z roku 201796,9%
absolwenci z roku 201891,5%
absolwenci z roku 201990,3%
absolwenci z roku 202093,3%
absolwenci z roku 202180,6%
absolwenci z roku 202294,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGGW, Biologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Biologia - SGGW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201598,4%83,6%
absolwenci z roku 201689,7%69,0%
absolwenci z roku 201792,3%67,7%
absolwenci z roku 201887,2%74,5%
absolwenci z roku 201990,3%80,6%
absolwenci z roku 202091,1%68,9%
absolwenci z roku 202173,1%55,2%
absolwenci z roku 202292,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SGGW, Biologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/biologia/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,7%0,3%1,3%1,8%0,5%0,9%0,2%0,7%0,3%
w II roku0,5%0,0%0,1%2,2%2,0%0,0%0,9%0,1%
w III roku4,9%4,0%4,3%6,3%0,2%0,3%3,1%
w IV roku3,0%2,0%4,6%5,8%1,8%0,5%
w V roku2,3%2,5%1,7%3,1%0,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Biologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Biologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,080,030,140,590,100,450,030,200,03
w II roku0,060,000,031,161,000,000,260,02
w III roku0,970,670,842,190,030,020,54
w IV roku0,480,191,431,670,380,06
w V roku0,790,710,131,330,60
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Biologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Biologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/biologia/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Biologia - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201426,4228,75
absolwenci z roku 201521,5728,02
absolwenci z roku 201620,8423,86
absolwenci z roku 201717,2521,92
absolwenci z roku 201820,8024,02
absolwenci z roku 201911,9523,29
absolwenci z roku 20209,5217,94
absolwenci z roku 20217,9814,35
absolwenci z roku 20223,676,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGGW, Biologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGGW, Biologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201415,8%11,8%1,3%
abs. z roku 201516,4%8,2%4,9%
abs. z roku 201625,9%20,7%0,0%
abs. z roku 201746,2%24,6%3,1%
abs. z roku 201840,4%29,8%2,1%
abs. z roku 201953,2%19,4%3,2%
abs. z roku 202064,4%28,9%0,0%
abs. z roku 202161,2%25,4%3,0%
abs. z roku 202228,2%12,8%5,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGGW, Biologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Biologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Biologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Biologia - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca9,3%9,3%19,4%25,5%26,4%22,6%33,3%32,5%14,7%
umowa o pracę6,1%4,6%15,2%15,9%21,3%14,4%18,7%18,5%8,3%
samo­zatrudnienie1,3%4,6%0,0%3,1%0,9%1,9%0,0%3,0%3,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGGW, Biologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGGW, Biologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Biologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/biologia/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 816 zł1 676 zł1 904 zł1 991 zł2 052 zł1 866 zł2 093 zł2 523 zł2 605 zł
w II roku1 977 zł1 296 zł1 569 zł2 243 zł2 848 zł2 240 zł3 259 zł3 761 zł
w III roku2 485 zł2 582 zł2 993 zł3 025 zł4 017 zł3 854 zł4 969 zł
w IV roku3 344 zł3 673 zł3 934 zł4 121 zł4 784 zł5 107 zł
w V roku4 217 zł3 841 zł4 745 zł5 061 zł6 090 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGGW, Biologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SGGW, Biologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 788 zł1 593 zł2 032 zł2 593 zł2 261 zł2 927 zł3 732 zł4 054 zł3 489 zł
w II roku2 103 zł2 031 zł2 427 zł2 670 zł3 066 zł2 753 zł4 259 zł5 158 zł
w III roku2 766 zł2 871 zł3 398 zł3 456 zł4 405 zł4 252 zł5 603 zł
w IV roku3 616 zł3 822 zł4 295 zł4 677 zł5 232 zł5 387 zł
w V roku4 583 zł4 195 zł5 113 zł5 539 zł6 588 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Biologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SGGW, Biologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,540,410,380,400,380,320,350,380,36
w II roku0,510,300,300,420,480,360,490,51
w III roku0,570,530,560,540,630,570,70
w IV roku0,690,690,690,670,690,68
w V roku0,810,670,770,730,79
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGGW, Biologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SGGW, Biologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/biologia/
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Kryteria przyjęć:

» SGGW - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. (48 22) 59 31 000
dla kandydatów tel.:
22 59 386 91
22 59 386 92
22 59 386 93
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
Informator dla kandydatów na studia 2024/2025

Na czasie:

Ideas for English-language studies in Poland
Polityka Prywatności