dlamaturzysty.info

Kierunek Biofizyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
3 spośród:matematyka
biologia
fizyka
informatyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Dodatkowe informacje o kierunku Biofizyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-10-11

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Biofizyka trwają 3 lata (6 semestrów). Student wybiera jedną z dwóch specjalności: biofizykę molekularną lub bioelektronikę. Głównym zadaniem nauczania jest wykształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę z zakresu matematyki, chemii, fizyki i biologii, przygotowanych do podjęcia pracy w dziedzinach gospodarki związanych z biotechnologią, medycyną, fizyką medyczną, fizyką, chemią, ochroną środowiska.

Celem jest przygotowanie merytoryczne z zakresu wymienionych wyżej dyscyplin naukowych, ale także nabycie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania z innymi dziedzinami wiedzy. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z Instytutu Fizyki, Instytutu Chemii, Instytutu Matematyki oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł licencjata biofizyki.

PERSPEKTYWY zawodowe

Absolwent kierunku Biofizyka uzyska wszechstronną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i chemicznych na poziomie molekularnym, w komórkach żywych, będzie posiadał profesjonalną wiedzę z zakresu fizyki molekularnej, kwantowej, krystalochemii białek, biochemii, informatyki pozwalającej na modelowanie procesów biochemicznych zachodzących w układach biologicznych. Dzięki tej wiedzy będzie mógł podjąć pracę w placówkach medycznych, farmaceutycznych, instytutach naukowych, przedsiębiorstwach i firmach związanych z ochroną zdrowia, ochroną środowiska, biotechnologią itp. Przygotowany będzie do samodzielnego rozwijania umiejętności oraz kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia w zakresie wybranej specjalności.

Strona www uczelni:
us.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Biofizyka UŚ

Przykłady zawodów

Biofizyk
Bada fizyczne i fizykochemiczne podstawy procesów życiowych oraz wpływ zewnętrznych czynników fizycznych na te procesy, ze szczególnym uwzględnieniem badań żywej komórki i procesów życiowych na poziomie molekularnym; rozwija lub opracowuje koncepcje, teorie, metody oraz sposoby wykorzystywania wiedzy mikrobiologicznej w praktyce, zwłaszcza medycznej i weterynaryjnej.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności