dlamaturzysty.info

Kierunek Fizyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
fizyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Dodatkowe informacje o kierunku Fizyka
Fizyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2007-07-05
W Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego prowadzone są studia na czterech kierunkach: Fizyka, Fizyka Medyczna (jeden z dwóch takich kierunków w Polsce), Ekonofizyka (jedyny w Polsce) oraz od roku akademickiego 2010/2011 - Biofizyka (jeden z trzech w Polsce). Instytut współuczestniczy w prowadzonych przez Uniwersytet Śląski Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych (MISMP), studiach na kierunku Ochrona Środowiska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska); specjalność: fizyko-chemia środowiska, na kierunku Informatyka (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii) oraz na kierunku Geofizyka (Wydział Nauk o Ziemi).

Wysoki poziom zajęć gwarantuje wykwalifikowana kadra naukowa. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. W rankingu placówek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut Fizyki US uzyskał jedną z najwyższych w Polsce ocen w dziedzinie fizyki i astronomii.

Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą, znakomicie wyposażonymi laboratoriami oraz pracowniami dla studentów z nowoczesnym sprzętem komputerowym z dostępem do sieci Internet. Każdy student ma również możliwość korzystania z instytutowej kawiarenki internetowej. Studiowanie w Instytucie Fizyki odbywa się w zgodzie z Europejskim Systemem ECTS, co umożliwia studentom odbycie części studiów w uczelniach zagranicznych.

Stacjonarne studia I stopnia na kierunku Fizyka trwają 6 semestrów (3 lata), kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata fizyki. Pierwszy semestr studiów jest wspólny dla wszystkich specjalności. Studenci studiują i zaliczają zajęcia z przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych z różnych dziedzin fizyki i matematyki, astronomii, elektroniki, informatyki.

Studia na kierunku fizyka o specjalności nauczycielskiej przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela szkół podstawowych i ponadpodstawowych z prawem nauczania dwóch przedmiotów: fizyki i chemii lub fizyki i informatyki lub fizyki i matematyki. W trakcie studiów studenci zaliczają blok pedagogiczny oraz praktyki pedagogiczne w szkołach.
Studenci specjalności nienauczycielskich mogą uzyskać przygotowanie pedagogiczne po zaliczeniu fakultatywnego, odpłatnego bloku pedagogicznego oraz odbyciu praktyk w gimnazjum i liceum.
Strona www uczelni:
us.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Fizyka UŚ

Przykłady zawodów

Astrofizyk
Prowadzi obserwacje, pomiary i tworzy modele teoretyczne procesów fizycznych w galaktykach, gwiazdozbiorach, materii międzygwiezdnej, zewnętrznych warstwach Słońca, górnych warstwach atmosfery Ziemi; bada globalne zjawiska geodynamiczne wykorzystując aparat matematyczny, doskonaloną technikę pomiarową i aparaturę kosmiczną.
Fizyk
Zajmuje się badaniem teoretycznym i doświadczalnym właściwości materii, zjawiskami w niej zachodzącymi, ustalaniem praw, którym te zjawiska podlegają, tworzeniem teorii ogólnych, z których jako szczególne przypadki wynikają teorie pozwalające opisywać, przewidywać i badać nowe zjawiska; wykorzystuje wiedzę fizyczną w nauce, technice, medycynie i innych dziedzinach.
Nauczyciel fizyki i astronomii
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając fizyki i astronomii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności