Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej - grafika komputerowa gier

przedmioty
1 spośród:język polski
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
historia muzyki
historia sztuki
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ 
Etap I – Konkurs świadectw:
Uwzględnia się wyniki na świadectwie dojrzałości z następujących 
przedmiotów: historia sztuki lub język polski lub inny język nowożytny.
Punktacja wg skali:
91-100%         5 pkt.
71-90%           4 pkt.
51-70%           3 pkt.
30-50%           2 pkt.
Kandydatom, którzy zdawali historię sztuki na poziomie rozszerzonym 
uzyskane punkty mnoży się przez 2. Kandydatom, którzy zdawali historię sztuki na poziomie podstawowym lub język polski na poziomie rozszerzonym lub inny język nowożytny na poziomie rozszerzonym uzyskane punkty mnoży się przez 1. Kandydatom, którzy zdawali język polski lub inny język nowożytny na poziomie podstawowym uzyskane punkty mnoży się przez 0,5.

Kandydatom, którzy zdawali więcej niż jeden z ww. przedmiotów uwzględnia się ten wynik, który daje największą liczbę punktów.

Etap II – przegląd i ocena teczek z pracami:
Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata. Można dołączyć dokumentację fotograficzną lub elektroniczną innych prac.
Ocena: od 1 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna dotycząca współczesnego rynku 
mediów w odniesieniu do kultury i sztuki.
Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.
Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
EF_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Kampus WSPiA w Rzeszowie