aplikacja Matura google play app store

Kierunek Filologia klasyczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski (pr)
matematyka (pr)
język angielski (pr)
historia
język francuski (pr)
język hiszpański (pr)
język niemiecki (pr)
język włoski (pr)
język łaciński i kultura antyczna

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, brane są wyniki z matury na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych.

Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prezentowane w procentach (nie są uwzględniane wyniki prezentowane w skali centylowej).

Każdy przedmiot kwalifikacyjny ma swoja wagę wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga odzwierciedla istotność tego wyniku przedmiotowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia.


zestawienie danych statystycznych z rekrutacji w roku 2019 i 2020: ilość kandydatów na 1 miejsce, minimalna ilość punktów potrzeba do przyjęcia na studia, średnia punktów kandydatów, liczba miejsc

na podstawie egzaminów maturalnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uj.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Filologia klasyczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Osoby ubiegające się o przyjęcie na filologię klasyczną powinny mieć pewne ogólne przygotowanie z zakresu kultury antycznej wyniesione ze szkoły średniej, ewentualnie poszerzone własną lekturą książek o tematyce starożytnej. Studia filologii klasycznej wymagają zamiłowań językowych i humanistycznych. Studenci filologii klasycznej w okresie studiów zapoznają się gruntownie z językami łacińskim i greckim, literaturą, kulturą, i historią polityczną starożytnej Grecji i Rzymu. Poza tym zapoznają się z podstawami literaturo­znawstwa, języko­znawstwa i historii filozofii.

Studenci I roku uczestniczą obowiązkowo w ćwiczeniach praktycznych z języków greckiego i łacińskiego w grupach odpowiadających stopniowi zaawansowania studenta w danym języku. Studia kończą się uzyskaniem stopnia licencjata na podstawie specjalnej rozprawy naukowej w dziedzinie latynistyki lub hellenistyki. Istnieje również możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela.

Profil absolwenta

  • Posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne w zakresie studiowanej dyscypliny, tj. cechuje się dobrą znajomością historii kultury, literatury i historii politycznej starożytnej Grecji i Rzymu, biegłym opanowaniem obu języków klasycznych, a także umiejętnością profesjonalnej analizy, interpretacji i przekładu na język polski starożytnych autorów greckich i łacińskich;
  • Posiada ogólną wiedzę w zakresie takich dyscyplin humanistycznych jak literaturoznawstwo, językoznawstwo i historia filozofii oraz dobrą znajomością co najmniej jednego języka obcego nowożytnego;
  • Dysponuje możliwością podjęcia pracy pedagogicznej w szkolnictwie średnim (po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich), w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, a także w instytucjach, w których wymagane jest szerokie przygotowanie humanistyczne;
  • Potrafi odpowiedzialnie podejmować decyzje, dokonywać świadomych wyborów oraz aktywnie kreować własną karierę zawodową, wykorzystując wiedzę, umiejętności i doświadczenie zdobyte w trakcie studiów;
  • Będąc świadomym miejsca i roli antyku w dziejach cywilizacji zachodniej jest dobrze przygotowany do pełnego odbioru przekazów kultury polskiej i europejskiej oraz czynnego udziału w życiu kulturalnym i intelektualnym;
  • Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Filologia klasyczna UJ

Przykłady zawodów

Filolog klasyczny
Studiuje pochodzenie, rozwój i strukturę języka łacińskiego i greckiego; tłumaczy teksty bądź różnego rodzaju wypowiedzi z języka łacińskiego i greckiego na język polski; interpretuje starożytne dzieła literackie; prowadzi badania nad kulturą starożytnych Greków i Rzymian, posługuje się starożytnymi zapiskami.
Polityka Prywatności