dlamaturzysty.info

Kierunek Elektroniczne przetwarzanie informacji

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski (pr)
matematyka (pr)
język angielski (pr)
informatyka

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, brane są wyniki z matury na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych.

Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prezentowane w procentach (nie są uwzględniane wyniki prezentowane w skali centylowej).

Każdy przedmiot kwalifikacyjny ma swoja wagę wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga odzwierciedla istotność tego wyniku przedmiotowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia.


zestawienie danych statystycznych z rekrutacji w roku 2019 i 2020: ilość kandydatów na 1 miejsce, minimalna ilość punktów potrzeba do przyjęcia na studia, średnia punktów kandydatów, liczba miejsc

na podstawie egzaminów maturalnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uj.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:informatyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-04-21

Zdobyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają absolwentowi elektronicznego przetwarzania informacji, między innymi, na samodzielne: projektowanie, tworzenie, administrowanie serwisu www (webmaster), projektowanie i implementację interfejsu użytkownika dla różnego typu oprogramowania, projektowanie i implementację oprogramowania zdalnego nauczania (e-learning). Są to umiejętności, jakich nie dają studia czysto informatyczne.

Absolwent EPI powinien być więc poszukiwanym specjalistą w przemyśle informatycznym, tworzącym się sektorze informacyjnym i w modernizowanej edukacji.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Elektroniczne przetwarzanie informacji UJ

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201531
rok 201640
rok 201726
rok 201838
rok 201927
Liczba absolwentów
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201593,5%
absolwenci z roku 201695,0%
absolwenci z roku 201792,3%
absolwenci z roku 201876,3%
absolwenci z roku 201992,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201590,3%71,0%
absolwenci z roku 201690,0%62,5%
absolwenci z roku 201788,5%50,0%
absolwenci z roku 201871,1%39,5%
absolwenci z roku 201981,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,3%1,5%0,0%1,3%2,8%
w II roku0,3%0,0%0,0%2,0%
w III roku4,3%3,8%2,9%
w IV roku1,3%0,2%
w V roku0,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,060,280,000,330,63
w II roku0,030,000,000,86
w III roku0,491,090,39
w IV roku0,420,06
w V roku0,14
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201525,7029,77
absolwenci z roku 201623,3124,19
absolwenci z roku 201711,6814,58
absolwenci z roku 201810,759,17
absolwenci z roku 20192,277,18
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201516,1%9,7%6,5%
abs. z roku 201622,5%20,0%0,0%
abs. z roku 201757,7%38,5%19,2%
abs. z roku 201839,5%39,5%0,0%
abs. z roku 201955,6%37,0%3,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca11,3%12,5%36,2%29,6%33,3%
umowa o pracę8,9%12,1%27,9%28,9%16,0%
samo­zatrudnienie1,9%0,0%11,5%0,0%3,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku3 371 zł2 664 zł3 590 zł3 535 zł3 154 zł
w II roku3 008 zł2 966 zł4 452 zł4 819 zł
w III roku4 200 zł3 665 zł5 986 zł
w IV roku4 943 zł4 625 zł
w V roku6 071 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku3 588 zł2 283 zł4 175 zł3 584 zł4 292 zł
w II roku3 008 zł2 808 zł5 923 zł4 810 zł
w III roku4 433 zł4 003 zł6 024 zł
w IV roku5 202 zł4 807 zł
w V roku6 056 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,800,560,770,650,60
w II roku0,650,590,870,85
w III roku0,910,751,08
w IV roku1,030,89
w V roku1,11
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.
Polityka Prywatności