aplikacja Matura google play app store

Kierunek Socjologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język polski
1 spośród:matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
uwm.edu.pl/kandydaci/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Socjologia
Socjologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-01-27
Program studiów przez pierwsze dwa lata obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe o charakterze ogólnosocjologicznym, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia. Na trzecim roku studiów realizowane są przedmioty kierunkowe i specjalnościowe z zakresu wymienionych specjalności. W programie przewidziano różne formy praktyk zawodowych w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, administracji państwowej samorządowej, organizacjach społecznych, gospodarczych i różnego typu mediach. Kształcenie obejmuje również uczestnictwo w badaniach terenowych.

Socjologia 40+ jest natomiast ofertą skierowaną do osób pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności oferowane na kierunku SocjoLogia ale w formie dostosowanej do potrzeb i oczekiwań wskazanej grupy. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
 • urzędach i instytucjach publicznych (państwowych, samorządowych, szkołach, ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach wymiaru sprawiedliwości, zakładach resocjalizacyjnych, penitencjarnych);
 • mediach (prasie, radiu, telewizji);
 • agencjach public relations i w agencjach reklamowych;
 • firmach doradztwa personalnego;
 • instytucjach kulturalno - oświatowych;
 • ośrodkach badań opinii społecznej i innych ośrodkach badawczych;
 • Instytucjach Unii Europejskiej i instytucjach międzynarodowych (np. ONZ, UNESCO);
 • partiach politycznych i sztabach wyborczych;
 • organizacjach rządowych i pozarządowych;
 • małych firmach i wielkich korporacjach;
 • podjąć samozatrudnienie.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Socjologia UWM

Przykłady zawodów

Analityk pracy
Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Socjolog
Prowadzi badania w różnych subdyscyplinach socjologii (m.in. socjologii ogólnej, pracy, rodziny, prawa i patologii społecznej, oświaty i wychowania, kultury) oraz badania opinii społecznej i rynku, których przedmiotem jest struktura i funkcjonowanie wszelkich zbiorowości, grup społecznych, organizacji i instytucji, zjawiska i procesy obejmujące całą rzeczywistość społeczną, fakty społeczne, działania i zachowania ludzi, ich poglądy, postawy i przekonania, potrzeby, aspiracje i nastroje.
Specjalista do spraw kadr
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Socjologia - UWM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201472
rok 201519
rok 201612
rok 201721
rok 201833
rok 201924
rok 202118
rok 202214
Liczba absolwentów
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Socjologia - UWM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201578,9%
absolwenci z roku 201683,3%
absolwenci z roku 201761,9%
absolwenci z roku 201854,5%
absolwenci z roku 201966,7%
absolwenci z roku 202155,6%
absolwenci z roku 202250,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Socjologia - UWM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201568,4%42,1%
absolwenci z roku 201683,3%58,3%
absolwenci z roku 201761,9%28,6%
absolwenci z roku 201851,5%42,4%
absolwenci z roku 201962,5%37,5%
absolwenci z roku 202155,6%16,7%
absolwenci z roku 202250,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku7,6%3,9%6,9%6,3%5,3%1,4%4,6%15,5%
w II roku4,4%2,6%1,4%6,0%3,0%1,4%0,0%
w III roku16,1%3,9%6,2%4,4%4,0%2,4%
w IV roku11,3%10,1%7,6%4,0%4,8%2,1%
w V roku6,6%14,0%2,8%7,5%2,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,540,200,501,371,290,340,672,58
w II roku0,260,300,131,630,940,360,00
w III roku1,280,290,730,990,910,25
w IV roku1,311,591,080,680,780,46
w V roku1,022,140,223,280,29
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Socjologia - UWM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,3922,20
absolwenci z roku 201518,8323,06
absolwenci z roku 201617,0024,91
absolwenci z roku 20171,763,74
absolwenci z roku 20185,9010,27
absolwenci z roku 20199,3010,39
absolwenci z roku 20215,124,58
absolwenci z roku 20222,102,89
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UWM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201450,0%33,3%1,4%
abs. z roku 201542,1%26,3%0,0%
abs. z roku 201633,3%8,3%0,0%
abs. z roku 201795,2%81,0%14,3%
abs. z roku 201875,8%57,6%6,1%
abs. z roku 201966,7%62,5%0,0%
abs. z roku 202177,8%55,6%5,6%
abs. z roku 202271,4%64,3%7,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Socjologia - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca35,6%20,2%23,6%84,9%63,4%48,6%60,2%50,6%
umowa o pracę24,1%11,8%5,6%72,6%49,5%44,4%39,8%46,4%
samo­zatrudnienie1,2%0,0%0,0%6,3%6,1%0,0%5,6%0,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 290 zł1 054 zł927 zł2 734 zł3 401 zł3 017 zł3 964 zł3 235 zł
w II roku1 602 zł1 834 zł1 554 zł3 277 zł4 236 zł3 558 zł4 804 zł
w III roku1 951 zł2 252 zł2 580 zł3 872 zł4 153 zł4 546 zł
w IV roku2 456 zł2 337 zł3 037 zł4 362 zł4 563 zł5 578 zł
w V roku2 818 zł2 610 zł3 566 zł5 340 zł5 775 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 492 zł1 324 zł2 818 zł3 999 zł2 963 zł4 082 zł3 416 zł
w II roku1 875 zł1 912 zł1 960 zł3 529 zł4 571 zł3 656 zł4 897 zł
w III roku2 290 zł2 506 zł2 668 zł4 071 zł4 600 zł4 549 zł
w IV roku2 699 zł2 454 zł3 303 zł4 472 zł5 206 zł5 667 zł
w V roku2 899 zł2 737 zł3 831 zł5 201 zł5 903 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,370,290,250,610,750,610,670,48
w II roku0,450,510,390,680,850,650,71
w III roku0,520,580,600,750,770,77
w IV roku0,620,550,640,780,770,85
w V roku0,650,570,680,870,86
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UWM, Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UWM - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Michała Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
biuro numerów:
89 523 49 13
recepcja rektoratu:
89 523 38 80
Informator oraz niezbędnik dla kandydatów na studia
 Informator_2024_UWM.jpg
Polityka Prywatności