dlamaturzysty.info

Kierunek Veterinary Medicine Studia w języku angielskim

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat określana jest zarządzeniem Rektora.

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia wymagane są następujące dokumenty:

  • podanie na ustalonym formularzu,
  • świadectwo dojrzałości lub dokument (dyplom) potwierdzający możliwość podjęcia studiów na uczelniach wyższych w kraju, w którym wydano świadectwo dojrzałości (dyplom), zalegalizowane lub z apostille oraz jego tłumaczenie na język angielski lub polski (dotyczy świadectw wystawionych w językach innych niż angielski i polski),
  • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych lub paszportów, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz fotografię w formie elektronicznej (format JPG) na płycie CD,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów posiadających obywatelstwo polskie), dowód wniesienia opłaty wpisowej (dotyczy kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie).

Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe, następujące dokumenty:
  • potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  • potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje o kierunku Veterinary Medicine

Opis kierunku

Język wykładowy:angielski
Grupa kierunków:rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności