Kryteria przyjęć:
Kierunek Biotechnologia
Specjalność Biotechnologia z elementami biotechnologii medycznej

przedmioty
chemia
1 spośród:matematyka (pp)
biologia
fizyka
język angielski (pp)

NOWA MATURA

·       W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

·       Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

·       Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

·       Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.                 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

chemia

0,5

 1

Przedmiot (jeden do wyboru)

biologia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka

 0,5

 1

Język obcy nowożytny (pisemny)

angielski

 0,1

 0,25

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów o kolejności na liście rankingowej decydować będzie kolejno liczba punktów uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym z chemii, fizyki, matematyki, biologii.

Szczegółowe zasady rekrutacji są dostępne pod linkiem


Po wyborze kierunku w zakładce ZASADY są aktualne informacje dla kandydatów na studia.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
boks_przeglad_uczelni.gif
WSIiZ_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności