dlamaturzysty.info

Kierunek European Cultures Studia w języku angielskim

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

a) posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów

b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uni.wroc.pl
Dodatkowe informacje o kierunku European Cultures

Opis kierunku

Język wykładowy:angielski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Proponowany kierunek kształcenia ma za zadanie wyposażyć studenta zarówno w teoretyczną wiedzę dotyczącą przeszłości i źródeł kultur europejskich, jak i narzędzia pozwalające analizować współczesne przejawy kultur Europy. Ma prezentować nie tylko syntetyczny obraz różnorodności kulturowej Starego Kontynentu, lecz także uczyć konsekwencji społecznych funkcjonowania mechanizmów kulturowych specyficznych dla kultur europejskich. Mechanizmów wytworzonych w wyniku zmian o charakterze historycznym, ale oddziaływujących na praktyczne strony współczesnego życia. Poprzez analizę systemów komunikacji, transferu wartości, struktur symbolicznych bazujących na wyobrażeniach o przeszłości kierunek ma umożliwiać nie tylko zrozumienie świata kultury, ale także zachowań społecznych w zakresie dużych i małych grup społeczeństw europejskich.

Celem przedmiotowego kierunku studiów jest wykształcenie osób posiadających szeroką wiedzę z zakresu podstaw kultur europejskich oraz sposobów poszukiwania wiedzy na ich temat, agregowania i przekazywania dalej stosownych informacji. Podstawowym założeniem jest oferowanie szerokiego zakresu wiedzy, spośród którego student w sposób elastyczny, zależny od zakresu swoich potrzeb będzie dobierał przedmioty.

Dla zapewnienia lepszego zrozumienia podstaw funkcjonowania społeczności europejskich, a zwłaszcza specyfiki kultury pracy, wprowadzono do curriculum przedmioty z zakresu psychologii i pedagogiki. W celu ułatwienia interpretacji sieci symboli obecnych w komunikatach spajających społeczności europejskich, zarówno w komunikatach werbalnych, jak i obrazowych, wprowadzono możliwość zapoznania się z pełnym kursem historii (z podziałem na bloki) oraz sztuki europejskiej.
Polityka Prywatności