aplikacja Matura google play app store

Kierunek Informatyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
chemia
fizyka
informatyka
O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych.

Ustala się następujące podstawy przyznania punktów kwalifikacyjnych3:
a) Dla kandydatów ze świadectwem „nowej matury” z lat 2007-2022 – punkty kwalifikacyjne określone na podstawie wyników wyłącznie z części pisemnej egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych przedmiotów dla danego kierunku studiów według zasady:
  • dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym wynik procentowy jest równy liczbie punktów kwalifikacyjnych;
  • dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynik procentowy mnoży się przez 0,4.

Jeżeli kandydat zdawał na maturze więcej niż jeden ze wskazanych dla danego kierunku studiów przedmiotów, podstawą naliczenia punktów kwalifikacyjnych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości posiada w części pisemnej, z przedmiotu wymaganego, wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów kwalifikacyjnych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.wojsko-polskie.pl/awl/rekrutacja
Dodatkowe informacje o kierunku Informatyka
Informatyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:informatyczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne

Przykłady zawodów

Administrator baz danych
Zarządza konkretną bazą danych i określa uprawnienia poszczególnych użytkowników, archiwizuje dane i odpowiada za prawidłowe działanie systemu, posługując się dokumentacją techniczną i programową danej bazy danych oraz programami narzędziowymi dostarczanymi przez jej twórcę (producenta), w celu bezawaryjnej pracy sprzętu i oprogramowania oraz właściwego wykorzystania informacji bazy danych przez uprawnionych użytkowników.
Administrator stron internetowych
Administrator stron internetowych odpowiada za poprawne funkcjonowanie oprogramowania stron internetowych.
Osoba wykonująca zawód administratora stron internetowych odpowiedzialna jest za prawidłowe działanie stron internetowych. W szczególności dotyczy to takich działań, jak utrzymanie w ruchu serwera strony internetowej oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oprogramowania strony internetowej.
Polityka Prywatności