Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Doradztwo kariery i doradztwo personalne

przedmioty
1 spośród:język polski (pp)
matematyka (pp)
język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

Sposób przeliczania punktów z matury

Postępowanie kwalifikacyjne na studia na KUL ma formę konkursu.

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na nie więcej niż trzy kierunki studiów, przy czym może podjąć studia tylko na jednym kierunku. Podczas rejestracji należy określić hierarchię wybranych kierunków, to znaczy na który z nich Kandydat chce być przyjęty w pierwszej kolejności, a na który w dalszej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na maturze pisemnej przedmiotu, wskazanego dla danego kierunku studiów, na wymaganym poziomie, czyli uzyskanie na nim co najmniej 30% punktów.

Jak są przeliczanie punkty procentowe z matury pisemnej?

Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

  • poziom rozszerzony– w procesie rekrutacji wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu (1% = 1 punkt);
  • poziom podstawowy – wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45 (1% = 0,45 punkta).

Zgodnie z przedstawionymi zasadami, maksymalny przeliczony wynik to:

  • za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym – 100 pkt;
  • za przedmiot zdawany na poziomie podstawowym – 45 pkt.

Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy z tego języka nie może przekroczyć 100%. Punkty samodzielnie przelicza kandydat.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma wynik z poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego, do obliczeń wyniku końcowego bierze się ten, który po powyższym przeliczeniu jest korzystniejszy dla kandydata.

więcej »

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.kul.pl/

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 01
miniatura Kampusu WSB we Wrocławiu - 2
Polityka Prywatności