Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Doradztwo kariery i doradztwo personalne

przedmioty
1 spośród:język polski (pp)
matematyka (pp)
język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

Sposób przeliczania punktów z matury

Postępowanie kwalifikacyjne na studia na KUL ma formę konkursu.

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na nie więcej niż trzy kierunki studiów, przy czym może podjąć studia tylko na jednym kierunku. Podczas rejestracji należy określić hierarchię wybranych kierunków, to znaczy na który z nich Kandydat chce być przyjęty w pierwszej kolejności, a na który w dalszej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na maturze pisemnej przedmiotu, wskazanego dla danego kierunku studiów, na wymaganym poziomie, czyli uzyskanie na nim co najmniej 30% punktów.

Jak są przeliczanie punkty procentowe z matury pisemnej?

Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

  • poziom rozszerzony– w procesie rekrutacji wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu (1% = 1 punkt);
  • poziom podstawowy – wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45 (1% = 0,45 punkta).

Zgodnie z przedstawionymi zasadami, maksymalny przeliczony wynik to:

  • za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym – 100 pkt;
  • za przedmiot zdawany na poziomie podstawowym – 45 pkt.

Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy z tego języka nie może przekroczyć 100%. Punkty samodzielnie przelicza kandydat.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma wynik z poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego, do obliczeń wyniku końcowego bierze się ten, który po powyższym przeliczeniu jest korzystniejszy dla kandydata.

więcej »

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.kul.pl/

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
ASzWoj_rekrutacja.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Uczelnia Wyższa Roku 2016 - logo
miniatura MBA - Szkoła Biznesu PW
Polityka Prywatności