dlamaturzysty.info

Kierunek Biotechnology Studia w języku angielskim

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
język angielski (pr)

Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

  • poziom rozszerzony – w procesie rekrutacji wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu (1% = 1 punkt);
  • poziom podstawowy – wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45 (1% = 0,45 punktu).

Zgodnie z przedstawionymi zasadami, maksymalny przeliczony wynik to:

  • za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym – 100 pkt;
  • za przedmiot zdawany na poziomie podstawowym – 45 pkt.

Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy z tego języka nie może przekroczyć 100%. Np. kandydatowi, który z egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym uzyskał wynik co najmniej 75%, przyznaje się 100%  punktów z poziomu rozszerzonego. Punkty samodzielnie przelicza kandydat lub zgłasza się do biura rekrutacji przed zakończeniem postępowania konkursowego.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma wynik z poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego, do obliczeń wyniku końcowego bierze się ten, który po przeliczeniu jest korzystniejszy dla kandydata.

Dodatkowe informacje o kierunku Biotechnology

Opis kierunku

Język wykładowy:angielski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.kul.pl/
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Biotechnology

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności