aplikacja Matura google play app store

Prawo bezpieczeństwa

Kryteria przyjęć
na kierunku Prawo:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
2 spośród:matematyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, zaś kandydatów którzy zdali egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu.

Ważne - podczas rekrutacji brane są pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów:
  • Wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego
  • Wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów 
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat
Dodatkowe informacje o kierunku Prawo bezpieczeństwa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:prawnicze
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne

Specjalność prawo bezpieczeństwa skupia się na badaniu aspektów prawnych obronności państwa, kompetencji organów władzy publicznej oraz regulacjach prawnych funkcjonowania państwa w odniesieniu do szeroko pojmowanego bezpieczeństwa informacyjnego.

W ramach tej specjalności realizowane są m.in. takie przedmioty jak: prawo bezpieczeństwa informacyjnego, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, ochrona konkurencji i konsumentów.

Polityka Prywatności