aplikacja Matura google play app store

Prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii

Kryteria przyjęć
na kierunku Prawo:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
2 spośród:matematyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, zaś kandydatów którzy zdali egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu.

Ważne - podczas rekrutacji brane są pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów:
  • Wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego
  • Wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów 
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat
Dodatkowe informacje o kierunku Prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:prawnicze
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne

Specjalność prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii skupia się w szczególności na obszarze prawa cyberprzestrzeni, prawa mediów, prawa telekomunikacyjnego, własności intelektualnej, nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

W ramach tej specjalności realizowane są m.in. takie przedmioty jak: prawo mediów, cyberprzestępczość, prawo nowych technologii, prawo telekomunikacyjne, usługi świadczone drogą elektroniczną.

Polityka Prywatności