aplikacja Matura google play app store

Transport i logistyka

Kryteria przyjęć
na kierunku Transport:
przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka (pr)
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka

Dotyczy kandydatów z „nową maturą” (osoby zdające egzamin maturalny od roku 2005)

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

POZIOM PODSTAWOWY - egzamin pisemny

Wynik pisemnego egzaminu maturalnego

Współczynnik

Uzyskana liczba punktów (max)

MATEMATYKA


0,20

(max20)

JĘZYK OBCY

(angielski lub niemiecki lub francuski lub rosyjski lub włoski lub hiszpański - wybrany przez kandydata)


0,15

(max 15)

PRZEDMIOTY POZOSTAŁE

POZIOM ROZSZERZONY - egzamin pisemny

Wynik pisemnego egzaminu maturalnego

Współczynnik

Uzyskana liczba punktów (max)

MATEMATYKA lub FIZYKA Z ASTRONOMIĄ lub CHEMIA lub GEOGRAFIA lub BIOLOGIA lub INFORMATYKA- wybrany przez kandydata


0,40

(max 40)

JĘZYK OBCY

(angielski lub niemiecki lub francuski lub rosyjski lub włoski lub hiszpański- wybrany przez kandydata)


0,25

(max 25)

WYNIK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

(max 100)

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
umg.edu.pl/zasady-rekrutacji-na-studia-i-stopnia
Dodatkowe informacje o kierunku Transport i logistyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://umg.edu.pl/studia

Przykłady zawodów

Inżynier ruchu drogowego
Zajmuje się projektowaniem organizacji ruchu drogowego; sporządza analizy szczegółowe dla dróg i ulic, w tym dla miejsc szczególnie niebezpiecznych na tych drogach; opracowuje projekty organizacji ruchu na drogach i ulicach uwzględniając wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego; zajmuje się opracowywaniem projektów tymczasowej organizacji ruchu w nagłych przypadkach oraz przygotowuje specyfikacje techniczne do projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Inżynier transportu drogowego
Prowadzi prace badawcze i projektowe w zakresie transportu drogowego oraz eksploatacji dróg; planuje, organizuje, kontroluje i sprawuje nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem dróg oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego zgodnie z aktami prawnymi dotyczącymi transportu drogowego i przepisów wewnętrznych zarządców dróg.
Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania
Zajmuje się kompleksowym kształtowaniem i zarządzaniem usługami logistycznym w zakresie zaopatrzenia, transportu i magazynowania; odpowiada za rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi, poprzez projektowanie systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; zarządza specjalistycznymi funkcjami logistycznymi: operacyjną, marketingową i finansową; wykorzystuje systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz w celu kierowania przedsiębiorstwem logistycznym.
Specjalista do spraw logistyki
Specjalista do spraw logistyki planuje, koordynuje i optymalizuje procesy logistyczne.
Specjalista do spraw logistyki zajmuje się obsługą procesów logistycznych w organizacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za koordynowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji. Do jej obowiązków należy również zarządzanie środkami technicznymi wykorzystywanymi w procesach logistycznych. Wykonywanie tego zawodu wiąże się ze współpracą z dostawcami/odbiorcami przedsiębiorstwa, a także z przewoźnikami i spedytorami. Do zadań specjalisty do spraw logistyki należy monitorowanie i analizowanie wskaźników, parametrów oraz ocena ryzyka w łańcuchu dostaw. Na podstawie wyników analiz pracownik podejmuje decyzje mające wpływ na procesy logistyczne. Nieodzownym elementem jego pracy jest zapewnienie odpowiedniej, jakości procesów (np. terminowości) przy możliwie najniższych kosztach logistycznych.
Polityka Prywatności