Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Dietetyka

przedmioty
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
język polski (pp)
1 spośród:język polski (pp)
matematyka (pp)
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Kandydaci na studia zobowiązani są dostarczyć razem z podaniem oraz dowodem wpłaty, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku dietetyka.
Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY (WR). O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura) z następujących przedmiotów:
• przedmiot wybrany (PW)
•język obcy (JO)
WSKAŹNIK REKRUTACYJNY jest sumą punktów z poszczególnych przedmiotów
WR = PW + JO
1.Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ brane pod uwagę i przeliczane na punkty są wyniki z:
- przedmiotu wybranego (PW)
(1 spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka) matura
pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony,
- języka obcego(JO)
matura pisemna - poziom podstawowy lub rozszerzony
.
Wynik uzyskany na egzaminie maturalnym z przedmiotu wybranego i języka obcego na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony x 2.
Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu – otrzymuje 0 punktów z tego przedmiotu.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności