Kryteria przyjęć:
Kierunek Nawigacja
Specjalność Eksploatacja jednostek pływających offshore

przedmioty
język polski (pp)
matematyka (pp)
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
1 spośród:matematyka (pr)
chemia
fizyka
geografia
informatyka

Kryterium rekrutacyjne

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów I stopnia są wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez kandydata w części pisemnej z następujących przedmiotów:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • język obcy nowożytny,
 • informatyka,
 • geografia,
 • język polski.

Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów, zgodnie z liczbą uzyskanych przez kandydata punktów. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:
Dla kandydatów przedstawiających wyniki egzaminu maturalnego według tzw. nowej matury:

P=2pm+0,5pjp+0,5pjo+3rch+3rf+3rg+3ri+3rm

gdzie:
px, - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z:

 • pm - matematyki,
 • pjp - języka polskiego,
 • pjo - języka obcego,

rx, - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowiednio z

 • rch - chemii,
 • rf - fizyki,
 • rg - geografii,
 • ri - informatyki,
 • rm - matematyki.
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub nie zdawał danego przedmiotu na określonym poziomie w odpowiednim miejscu we wzorze należy wstawić zero.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
UG_przeglad_uczelni_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie WUM przy ul. Żwirki i Wigury
miniatura
miniatura Inauguracja roku akademickiego
Polityka Prywatności