dlamaturzysty.info

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Absolwent kierunku: posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa (ustrój, podział władzy, struktura, zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rola administracji publicznej oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne). Rozumie i potrafi analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem wewnętrznym w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Zna zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa.

Ponadto zna zakres zadań administracji publicznej, problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnienia związane z różnego rodzaju przestępczością, z terroryzmem włącznie. Potrafi również rozwiązywać proste problemy zawodowe oraz uczestniczyć w pracy zespołowej. Umie kierować małymi zespołami ludzkimi, jest komunikatywny, potrafi zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Przedmioty kształcenia podstawowego, to między innymi:

  • Organizacja i zarządzanie
  • Nauka o państwie i prawie
  • Wprowadzenie do psychologii
  • Wprowadzenie do socjologii.

Przedmioty kierunkowe, to między innymi:

  • Kryminologia z elementami kryminalistyki
  • Prawne podstawy bezpieczeństwa
  • Zwalczanie terroryzmu
  • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Bezpieczeństwo wewnętrzne WSB Gdańsk
Polityka Prywatności