dlamaturzysty.info

Kierunek Pedagogika

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika
Pedagogika

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:pedagogiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Absolwent kierunku: posiada podstawową wiedzę ogólnopedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną niezbędną do zrozumienia mechanizmów rządzących kształceniem i wychowaniem oraz społeczno-kulturowych uwarunkowań współczesnej, dynamicznie rozwijającej się edukacji. Posiadając kompetencje pedagogiczne i wychowawcze, potrafi poruszać się w różnych obszarach działań edukacyjnych, zarówno w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach oświatowych, kulturalnych, profilaktyki społecznej, jak i organizacjach rządowych i pozarządowych.

Wyposażony w specjalistyczny aparat pojęciowy i diagnostyczny jest rzetelnie przygotowany do zawodu, a uwrażliwienie humanistyczne i umiejętności refleksyjnego spojrzenia na rzeczywistość edukacyjną XXI wieku ułatwiają przyjęcie postawy aktywnego i twórczego funkcjonowania w społeczeństwie. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.

Przedmioty kształcenia podstawowego, to między innymi:

  • Filozofia
  • Kultura języka z retoryką
  • Psychologia ogólna
  • Technologia pracy umysłowej

Przedmioty kierunkowe, to między innymi:

  • Historia myśli pedagogicznej
  • Patologie społeczne
  • Profilaktyka społeczna
  • Teoretyczne podstawy kształcenia
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.wsb.net.pl/gdansk/pedagogika/

Przykłady zawodów

Analityk pracy
Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Pedagog
Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .
Pedagog szkolny
Organizuje w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się; współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły (placówki) oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.
Polityka Prywatności