Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
Kryteria przyjęć na kierunku Praca socjalna

przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język mniejszości narodowej (pr)
język grupy etnicznej
język regionalny - kaszubski

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę trzy przedmioty:

a) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny od roku 2016 w technikum i od roku 2015 w liceum ogólnokształcącym uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej z trzech przedmiotów według następującego porządku, przy czym wyniki uzyskane z j. polskiego, j. obcego uwzględniane będą tylko raz na wybranym przez kandydata poziomie:

 

Przedmiot pierwszy – poziom podstawowy lub rozszerzony

Przedmiot drugi  – poziom podstawowy lub rozszerzony

Przedmiot trzeci – do wyboru spośród

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Język polski

Język obcy nowożytny

Matematyka

Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości etnicznej/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Matematyka/ Wiedza o społeczeństwie

Ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe z zastrzeżeniem pkt. e):

  • poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych),
  • poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych).

W przypadku zdania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), lub w przypadku, gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot dodatkowy (trzeci przedmiot), wskazuje się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy.

https://ignatianum.edu.pl/zasady-przeliczania-wynikow-maturalnych

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności