Kryteria przyjęć:
Kierunek Filologia angielska
Specjalność Komunikacja międzykulturowa w biznesie

przedmioty
język polski (pp)
język angielski (pp)

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę dwa przedmioty (język polski i język angielski):

a) W przypadku kandydatów, którzy  zdawali egzamin maturalny od roku 2016 w technikum i od roku 2015 w liceum ogólnokształcącym uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej z dwóch przedmiotów: języka polskiego i języka angielskiego z zastrzeżeniem pkt e).

Ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

  • język polski - poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych),
  • język polski - poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych),
  • język angielski - poziom podstawowy – współczynnik 0,2 (np. 70% x 0,2 = 14 punktów rankingowych),
  • język angielski - poziom rozszerzony współczynnik 0,3 (np. 70% x 0,3 = 21 punktów rankingowych),

W przypadku zdania egzaminu maturalnego z języka angielskiego na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), wskazuje się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy.

https://ignatianum.edu.pl/zasady-przeliczania-wynikow-maturalnych-filologia-angielska/828

Dodatkowe informacje:

Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności